ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام فاضلی، محمد مهدی حیدری، (1398). شبیه سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه بندی نامنظم مثلثی، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42(2)، 89-103. magiran.com/p2000132
Elham Fazeli, Mohammad Mehdi Heidari , (2019). Modeling Seepage in Porous Media Using an Unstructured Triangular Finite Volume Algorithm, Irrigation Sciences and Engineering, 42(2), 89-103. magiran.com/p2000132
الهام فاضلی، محمد مهدی حیدری، شبیه سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه بندی نامنظم مثلثی. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1398؛ 42(2): 89-103. magiran.com/p2000132
Elham Fazeli, Mohammad Mehdi Heidari , Modeling Seepage in Porous Media Using an Unstructured Triangular Finite Volume Algorithm, Irrigation Sciences and Engineering, 2019; 42(2): 89-103. magiran.com/p2000132
الهام فاضلی، محمد مهدی حیدری، "شبیه سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه بندی نامنظم مثلثی"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 42، شماره 2 (1398): 89-103. magiran.com/p2000132
Elham Fazeli, Mohammad Mehdi Heidari , "Modeling Seepage in Porous Media Using an Unstructured Triangular Finite Volume Algorithm", Irrigation Sciences and Engineering 42, no.2 (2019): 89-103. magiran.com/p2000132
الهام فاضلی، محمد مهدی حیدری، (1398). 'شبیه سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه بندی نامنظم مثلثی'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42(2)، صص.89-103. magiran.com/p2000132
Elham Fazeli, Mohammad Mehdi Heidari , (2019). 'Modeling Seepage in Porous Media Using an Unstructured Triangular Finite Volume Algorithm', Irrigation Sciences and Engineering, 42(2), pp.89-103. magiran.com/p2000132
الهام فاضلی؛ محمد مهدی حیدری. "شبیه سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه بندی نامنظم مثلثی". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42 ،2 ، 1398، 89-103. magiran.com/p2000132
Elham Fazeli; Mohammad Mehdi Heidari . "Modeling Seepage in Porous Media Using an Unstructured Triangular Finite Volume Algorithm", Irrigation Sciences and Engineering, 42, 2, 2019, 89-103. magiran.com/p2000132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال