ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حسن زاده، محمد ادیبی مهر، داوود داداش نژاد دلشاد، محمدجواد باقی زاده، (1398). نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(3)، 127-146. magiran.com/p2000211
Hasan Hasanzadeh, Mohammad Adiby Mehr , Davood Dadashnejad Delshad, Mohammad Javad Baghizadeh, (2019). The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(3), 127-146. magiran.com/p2000211
حسن حسن زاده، محمد ادیبی مهر، داوود داداش نژاد دلشاد، محمدجواد باقی زاده، نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی. مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 1398؛ 7(3): 127-146. magiran.com/p2000211
Hasan Hasanzadeh, Mohammad Adiby Mehr , Davood Dadashnejad Delshad, Mohammad Javad Baghizadeh, The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2019; 7(3): 127-146. magiran.com/p2000211
حسن حسن زاده، محمد ادیبی مهر، داوود داداش نژاد دلشاد، محمدجواد باقی زاده، "نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی"، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 7، شماره 3 (1398): 127-146. magiran.com/p2000211
Hasan Hasanzadeh, Mohammad Adiby Mehr , Davood Dadashnejad Delshad, Mohammad Javad Baghizadeh, "The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development 7, no.3 (2019): 127-146. magiran.com/p2000211
حسن حسن زاده، محمد ادیبی مهر، داوود داداش نژاد دلشاد، محمدجواد باقی زاده، (1398). 'نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی'، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(3)، صص.127-146. magiran.com/p2000211
Hasan Hasanzadeh, Mohammad Adiby Mehr , Davood Dadashnejad Delshad, Mohammad Javad Baghizadeh, (2019). 'The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises', Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(3), pp.127-146. magiran.com/p2000211
حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده. "نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی". مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7 ،3 ، 1398، 127-146. magiran.com/p2000211
Hasan Hasanzadeh; Mohammad Adiby Mehr ; Davood Dadashnejad Delshad; Mohammad Javad Baghizadeh. "The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7, 3, 2019, 127-146. magiran.com/p2000211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال