ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام اکبری مقدم، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان، حسین علایی، (1397). بررسی تاثیر تعدادی از سویه های باکتریایی بر واکنش های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 6(1)، 29-42. magiran.com/p2000262
Elham Akbari Moghadam, Pezhman Khodaygan, Hossein Alaei, Rohollah Saberi Riseh , (2018). The effect of some bacteria strains on cucumber defense reactions for controlling of Fusarium stem and root rot disease, BioControl in Plant Protection, 6(1), 29-42. magiran.com/p2000262
الهام اکبری مقدم، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان، حسین علایی، بررسی تاثیر تعدادی از سویه های باکتریایی بر واکنش های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه. نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 1397؛ 6(1): 29-42. magiran.com/p2000262
Elham Akbari Moghadam, Pezhman Khodaygan, Hossein Alaei, Rohollah Saberi Riseh , The effect of some bacteria strains on cucumber defense reactions for controlling of Fusarium stem and root rot disease, BioControl in Plant Protection, 2018; 6(1): 29-42. magiran.com/p2000262
الهام اکبری مقدم، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان، حسین علایی، "بررسی تاثیر تعدادی از سویه های باکتریایی بر واکنش های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه"، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1397): 29-42. magiran.com/p2000262
Elham Akbari Moghadam, Pezhman Khodaygan, Hossein Alaei, Rohollah Saberi Riseh , "The effect of some bacteria strains on cucumber defense reactions for controlling of Fusarium stem and root rot disease", BioControl in Plant Protection 6, no.1 (2018): 29-42. magiran.com/p2000262
الهام اکبری مقدم، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان، حسین علایی، (1397). 'بررسی تاثیر تعدادی از سویه های باکتریایی بر واکنش های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه'، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 6(1)، صص.29-42. magiran.com/p2000262
Elham Akbari Moghadam, Pezhman Khodaygan, Hossein Alaei, Rohollah Saberi Riseh , (2018). 'The effect of some bacteria strains on cucumber defense reactions for controlling of Fusarium stem and root rot disease', BioControl in Plant Protection, 6(1), pp.29-42. magiran.com/p2000262
الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی. "بررسی تاثیر تعدادی از سویه های باکتریایی بر واکنش های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه". نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1397، 29-42. magiran.com/p2000262
Elham Akbari Moghadam; Pezhman Khodaygan; Hossein Alaei; Rohollah Saberi Riseh . "The effect of some bacteria strains on cucumber defense reactions for controlling of Fusarium stem and root rot disease", BioControl in Plant Protection, 6, 1, 2018, 29-42. magiran.com/p2000262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال