ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود نویدی مقدم، مجید صفاری نیا، احمد علی پور، محمدعلی صحراییان، (1398). مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، فصلنامه سلامت اجتماعی، 6(3)، 342-356. magiran.com/p2000419
Masoud Navidi, Moghadam, Majid Saffarinia, Ahmad Alipour, Mohammad, Ali Sahraian, (2019). Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based-Cognitive-Therapy and Solution-Focused Group Therapy on the Perception of Social Support and Interpersonal Relationships among Patients with Multiple Sclerosis, Social Health, 6(3), 342-356. magiran.com/p2000419
مسعود نویدی مقدم، مجید صفاری نیا، احمد علی پور، محمدعلی صحراییان، مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1398؛ 6(3): 342-356. magiran.com/p2000419
Masoud Navidi, Moghadam, Majid Saffarinia, Ahmad Alipour, Mohammad, Ali Sahraian, Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based-Cognitive-Therapy and Solution-Focused Group Therapy on the Perception of Social Support and Interpersonal Relationships among Patients with Multiple Sclerosis, Social Health, 2019; 6(3): 342-356. magiran.com/p2000419
مسعود نویدی مقدم، مجید صفاری نیا، احمد علی پور، محمدعلی صحراییان، "مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس"، فصلنامه سلامت اجتماعی 6، شماره 3 (1398): 342-356. magiran.com/p2000419
Masoud Navidi, Moghadam, Majid Saffarinia, Ahmad Alipour, Mohammad, Ali Sahraian, "Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based-Cognitive-Therapy and Solution-Focused Group Therapy on the Perception of Social Support and Interpersonal Relationships among Patients with Multiple Sclerosis", Social Health 6, no.3 (2019): 342-356. magiran.com/p2000419
مسعود نویدی مقدم، مجید صفاری نیا، احمد علی پور، محمدعلی صحراییان، (1398). 'مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 6(3)، صص.342-356. magiran.com/p2000419
Masoud Navidi, Moghadam, Majid Saffarinia, Ahmad Alipour, Mohammad, Ali Sahraian, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based-Cognitive-Therapy and Solution-Focused Group Therapy on the Perception of Social Support and Interpersonal Relationships among Patients with Multiple Sclerosis', Social Health, 6(3), pp.342-356. magiran.com/p2000419
مسعود نویدی مقدم؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ محمدعلی صحراییان. "مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس". فصلنامه سلامت اجتماعی، 6 ،3 ، 1398، 342-356. magiran.com/p2000419
Masoud Navidi; Moghadam; Majid Saffarinia; Ahmad Alipour; Mohammad; Ali Sahraian. "Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based-Cognitive-Therapy and Solution-Focused Group Therapy on the Perception of Social Support and Interpersonal Relationships among Patients with Multiple Sclerosis", Social Health, 6, 3, 2019, 342-356. magiran.com/p2000419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال