ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا جعفری هرندی، حسن نجفی، (1398). تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(52)، 159-184. magiran.com/p2000426
Reza Jafari Harandi , Hasan Najafi, (2019). Social and Political Education Presented in High School Textbooks, Journal of Curriculum Studies , 14(52), 159-184. magiran.com/p2000426
رضا جعفری هرندی، حسن نجفی، تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1398؛ 14(52): 159-184. magiran.com/p2000426
Reza Jafari Harandi , Hasan Najafi, Social and Political Education Presented in High School Textbooks, Journal of Curriculum Studies , 2019; 14(52): 159-184. magiran.com/p2000426
رضا جعفری هرندی، حسن نجفی، "تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی 14، شماره 52 (1398): 159-184. magiran.com/p2000426
Reza Jafari Harandi , Hasan Najafi, "Social and Political Education Presented in High School Textbooks", Journal of Curriculum Studies 14, no.52 (2019): 159-184. magiran.com/p2000426
رضا جعفری هرندی، حسن نجفی، (1398). 'تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران'، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(52)، صص.159-184. magiran.com/p2000426
Reza Jafari Harandi , Hasan Najafi, (2019). 'Social and Political Education Presented in High School Textbooks', Journal of Curriculum Studies , 14(52), pp.159-184. magiran.com/p2000426
رضا جعفری هرندی؛ حسن نجفی. "تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران". فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14 ،52 ، 1398، 159-184. magiran.com/p2000426
Reza Jafari Harandi ; Hasan Najafi. "Social and Political Education Presented in High School Textbooks", Journal of Curriculum Studies , 14, 52, 2019, 159-184. magiran.com/p2000426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال