ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حیدری، علیرضا رضایی، عباس صالحی نجف آبادی، (1398). توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی، نشریه جستارهای سیاسی معاصر، 10(1)، 27-50. magiran.com/p2000461
Ali Heydari, Ali Reza Rezaie , Abbas Salehi Najaf Abadi, (2019). xplaining the political development in the Islamic Republic of Iran, with the focus on the role of Islamic councils and citizen participation, Jostarha - ye Siyasi - ye Mo'aser, 10(1), 27-50. magiran.com/p2000461
علی حیدری، علیرضا رضایی، عباس صالحی نجف آبادی، توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی. نشریه جستارهای سیاسی معاصر، 1398؛ 10(1): 27-50. magiran.com/p2000461
Ali Heydari, Ali Reza Rezaie , Abbas Salehi Najaf Abadi, xplaining the political development in the Islamic Republic of Iran, with the focus on the role of Islamic councils and citizen participation, Jostarha - ye Siyasi - ye Mo'aser, 2019; 10(1): 27-50. magiran.com/p2000461
علی حیدری، علیرضا رضایی، عباس صالحی نجف آبادی، "توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی"، نشریه جستارهای سیاسی معاصر 10، شماره 1 (1398): 27-50. magiran.com/p2000461
Ali Heydari, Ali Reza Rezaie , Abbas Salehi Najaf Abadi, "xplaining the political development in the Islamic Republic of Iran, with the focus on the role of Islamic councils and citizen participation", Jostarha - ye Siyasi - ye Mo'aser 10, no.1 (2019): 27-50. magiran.com/p2000461
علی حیدری، علیرضا رضایی، عباس صالحی نجف آبادی، (1398). 'توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی'، نشریه جستارهای سیاسی معاصر، 10(1)، صص.27-50. magiran.com/p2000461
Ali Heydari, Ali Reza Rezaie , Abbas Salehi Najaf Abadi, (2019). 'xplaining the political development in the Islamic Republic of Iran, with the focus on the role of Islamic councils and citizen participation', Jostarha - ye Siyasi - ye Mo'aser, 10(1), pp.27-50. magiran.com/p2000461
علی حیدری؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی. "توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی". نشریه جستارهای سیاسی معاصر، 10 ،1 ، 1398، 27-50. magiran.com/p2000461
Ali Heydari; Ali Reza Rezaie ; Abbas Salehi Najaf Abadi. "xplaining the political development in the Islamic Republic of Iran, with the focus on the role of Islamic councils and citizen participation", Jostarha - ye Siyasi - ye Mo'aser, 10, 1, 2019, 27-50. magiran.com/p2000461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال