ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خسرو حیدری، عبدالحسین امینی ، محسن آل علی، علی سلگی، جلیل جعفری، (1398). تاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان)، مجله پژوهش های دانش زمین، 10(38)، 182-195. magiran.com/p2000513
Khosrow Haidari, Abdolhoseyn Amini , Mohsen Aleali, Ali Solgi, Jalil Jafari, (2019). The effect of basement’s upper surface morphology on the accommodation development, a case study from Asmari Formation in Dezful Embayment and Abadan Plain, Journal of Earth Science Researches, 10(38), 182-195. magiran.com/p2000513
خسرو حیدری، عبدالحسین امینی ، محسن آل علی، علی سلگی، جلیل جعفری، تاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان). مجله پژوهش های دانش زمین، 1398؛ 10(38): 182-195. magiran.com/p2000513
Khosrow Haidari, Abdolhoseyn Amini , Mohsen Aleali, Ali Solgi, Jalil Jafari, The effect of basement’s upper surface morphology on the accommodation development, a case study from Asmari Formation in Dezful Embayment and Abadan Plain, Journal of Earth Science Researches, 2019; 10(38): 182-195. magiran.com/p2000513
خسرو حیدری، عبدالحسین امینی ، محسن آل علی، علی سلگی، جلیل جعفری، "تاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان)"، مجله پژوهش های دانش زمین 10، شماره 38 (1398): 182-195. magiran.com/p2000513
Khosrow Haidari, Abdolhoseyn Amini , Mohsen Aleali, Ali Solgi, Jalil Jafari, "The effect of basement’s upper surface morphology on the accommodation development, a case study from Asmari Formation in Dezful Embayment and Abadan Plain", Journal of Earth Science Researches 10, no.38 (2019): 182-195. magiran.com/p2000513
خسرو حیدری، عبدالحسین امینی ، محسن آل علی، علی سلگی، جلیل جعفری، (1398). 'تاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان)'، مجله پژوهش های دانش زمین، 10(38)، صص.182-195. magiran.com/p2000513
Khosrow Haidari, Abdolhoseyn Amini , Mohsen Aleali, Ali Solgi, Jalil Jafari, (2019). 'The effect of basement’s upper surface morphology on the accommodation development, a case study from Asmari Formation in Dezful Embayment and Abadan Plain', Journal of Earth Science Researches, 10(38), pp.182-195. magiran.com/p2000513
خسرو حیدری؛ عبدالحسین امینی ؛ محسن آل علی؛ علی سلگی؛ جلیل جعفری. "تاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان)". مجله پژوهش های دانش زمین، 10 ،38 ، 1398، 182-195. magiran.com/p2000513
Khosrow Haidari; Abdolhoseyn Amini ; Mohsen Aleali; Ali Solgi; Jalil Jafari. "The effect of basement’s upper surface morphology on the accommodation development, a case study from Asmari Formation in Dezful Embayment and Abadan Plain", Journal of Earth Science Researches, 10, 38, 2019, 182-195. magiran.com/p2000513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال