ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهند الجابری، محسن مهرور، محمد زکی عقل، (1398). ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، 23-26. magiran.com/p2000564
MOHANAD ALGABRI, Mohsen Mehrvar , Mohammad Zaki Aghl, (2019). Molecular Identification of an Isolate of Wisteria vein mosaic virus in Khorasan Razavi Province, Journal of plant protection, 33(1), 23-26. magiran.com/p2000564
مهند الجابری، محسن مهرور، محمد زکی عقل، ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(1): 23-26. magiran.com/p2000564
MOHANAD ALGABRI, Mohsen Mehrvar , Mohammad Zaki Aghl, Molecular Identification of an Isolate of Wisteria vein mosaic virus in Khorasan Razavi Province, Journal of plant protection, 2019; 33(1): 23-26. magiran.com/p2000564
مهند الجابری، محسن مهرور، محمد زکی عقل، "ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 1 (1398): 23-26. magiran.com/p2000564
MOHANAD ALGABRI, Mohsen Mehrvar , Mohammad Zaki Aghl, "Molecular Identification of an Isolate of Wisteria vein mosaic virus in Khorasan Razavi Province", Journal of plant protection 33, no.1 (2019): 23-26. magiran.com/p2000564
مهند الجابری، محسن مهرور، محمد زکی عقل، (1398). 'ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، صص.23-26. magiran.com/p2000564
MOHANAD ALGABRI, Mohsen Mehrvar , Mohammad Zaki Aghl, (2019). 'Molecular Identification of an Isolate of Wisteria vein mosaic virus in Khorasan Razavi Province', Journal of plant protection, 33(1), pp.23-26. magiran.com/p2000564
مهند الجابری؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل. "ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،1 ، 1398، 23-26. magiran.com/p2000564
MOHANAD ALGABRI; Mohsen Mehrvar ; Mohammad Zaki Aghl. "Molecular Identification of an Isolate of Wisteria vein mosaic virus in Khorasan Razavi Province", Journal of plant protection, 33, 1, 2019, 23-26. magiran.com/p2000564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال