ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد گل محمدی، حمید رضا محمددوست چمن آباد ، بیژن یعقوبی، مصطفی اویسی، (1398). مطالعه شاخص های جمعیت علف های هرز مزارع برنج شهرستان های استان گیلان، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، 69-84. magiran.com/p2000578
MohammadJavad Golmohammadi, HamidReza Mohammaddoust Chamanabad , Bijan Yaghoubi, Mostafa Oveisi, (2019). Study of Indices of Weed Communities in Rice Fields of Guilan Province, Journal of plant protection, 33(1), 69-84. magiran.com/p2000578
محمد جواد گل محمدی، حمید رضا محمددوست چمن آباد ، بیژن یعقوبی، مصطفی اویسی، مطالعه شاخص های جمعیت علف های هرز مزارع برنج شهرستان های استان گیلان. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(1): 69-84. magiran.com/p2000578
MohammadJavad Golmohammadi, HamidReza Mohammaddoust Chamanabad , Bijan Yaghoubi, Mostafa Oveisi, Study of Indices of Weed Communities in Rice Fields of Guilan Province, Journal of plant protection, 2019; 33(1): 69-84. magiran.com/p2000578
محمد جواد گل محمدی، حمید رضا محمددوست چمن آباد ، بیژن یعقوبی، مصطفی اویسی، "مطالعه شاخص های جمعیت علف های هرز مزارع برنج شهرستان های استان گیلان"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 1 (1398): 69-84. magiran.com/p2000578
MohammadJavad Golmohammadi, HamidReza Mohammaddoust Chamanabad , Bijan Yaghoubi, Mostafa Oveisi, "Study of Indices of Weed Communities in Rice Fields of Guilan Province", Journal of plant protection 33, no.1 (2019): 69-84. magiran.com/p2000578
محمد جواد گل محمدی، حمید رضا محمددوست چمن آباد ، بیژن یعقوبی، مصطفی اویسی، (1398). 'مطالعه شاخص های جمعیت علف های هرز مزارع برنج شهرستان های استان گیلان'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، صص.69-84. magiran.com/p2000578
MohammadJavad Golmohammadi, HamidReza Mohammaddoust Chamanabad , Bijan Yaghoubi, Mostafa Oveisi, (2019). 'Study of Indices of Weed Communities in Rice Fields of Guilan Province', Journal of plant protection, 33(1), pp.69-84. magiran.com/p2000578
محمد جواد گل محمدی؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد ؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی. "مطالعه شاخص های جمعیت علف های هرز مزارع برنج شهرستان های استان گیلان". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،1 ، 1398، 69-84. magiran.com/p2000578
MohammadJavad Golmohammadi; HamidReza Mohammaddoust Chamanabad ; Bijan Yaghoubi; Mostafa Oveisi. "Study of Indices of Weed Communities in Rice Fields of Guilan Province", Journal of plant protection, 33, 1, 2019, 69-84. magiran.com/p2000578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال