ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن هادیزاده، سید حسین حسینی کیا، سید حسین ترابی، کمال حاج محمدنیا قالیباف، (1398). بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، 85-97. magiran.com/p2000579
Mohammad Hassan Hadizadeh , Seyed Hossein Hosseinikia, Seyed Hossein Torabi, Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf, (2019). Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum L.) on Cotton (Gossypium hirsutum L.) in Conservational Tillage System, Journal of plant protection, 33(1), 85-97. magiran.com/p2000579
محمدحسن هادیزاده، سید حسین حسینی کیا، سید حسین ترابی، کمال حاج محمدنیا قالیباف، بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.). فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(1): 85-97. magiran.com/p2000579
Mohammad Hassan Hadizadeh , Seyed Hossein Hosseinikia, Seyed Hossein Torabi, Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf, Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum L.) on Cotton (Gossypium hirsutum L.) in Conservational Tillage System, Journal of plant protection, 2019; 33(1): 85-97. magiran.com/p2000579
محمدحسن هادیزاده، سید حسین حسینی کیا، سید حسین ترابی، کمال حاج محمدنیا قالیباف، "بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 1 (1398): 85-97. magiran.com/p2000579
Mohammad Hassan Hadizadeh , Seyed Hossein Hosseinikia, Seyed Hossein Torabi, Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf, "Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum L.) on Cotton (Gossypium hirsutum L.) in Conservational Tillage System", Journal of plant protection 33, no.1 (2019): 85-97. magiran.com/p2000579
محمدحسن هادیزاده، سید حسین حسینی کیا، سید حسین ترابی، کمال حاج محمدنیا قالیباف، (1398). 'بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، صص.85-97. magiran.com/p2000579
Mohammad Hassan Hadizadeh , Seyed Hossein Hosseinikia, Seyed Hossein Torabi, Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf, (2019). 'Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum L.) on Cotton (Gossypium hirsutum L.) in Conservational Tillage System', Journal of plant protection, 33(1), pp.85-97. magiran.com/p2000579
محمدحسن هادیزاده؛ سید حسین حسینی کیا؛ سید حسین ترابی؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف. "بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،1 ، 1398، 85-97. magiran.com/p2000579
Mohammad Hassan Hadizadeh ; Seyed Hossein Hosseinikia; Seyed Hossein Torabi; Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf. "Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum L.) on Cotton (Gossypium hirsutum L.) in Conservational Tillage System", Journal of plant protection, 33, 1, 2019, 85-97. magiran.com/p2000579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال