ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا ابوعلی، سهراب محمودی، حسین حمامی ، (1398). بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، 99-110. magiran.com/p2000580
Samira Abuali, Sohrab Mahmoodi, Hossein Hammami , (2019). Optimizing the Performance of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on Chenopodium album L. (Common Lambsquarter) Control by Adjuvants, Journal of plant protection, 33(1), 99-110. magiran.com/p2000580
سمیرا ابوعلی، سهراب محمودی، حسین حمامی ، بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(1): 99-110. magiran.com/p2000580
Samira Abuali, Sohrab Mahmoodi, Hossein Hammami , Optimizing the Performance of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on Chenopodium album L. (Common Lambsquarter) Control by Adjuvants, Journal of plant protection, 2019; 33(1): 99-110. magiran.com/p2000580
سمیرا ابوعلی، سهراب محمودی، حسین حمامی ، "بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 1 (1398): 99-110. magiran.com/p2000580
Samira Abuali, Sohrab Mahmoodi, Hossein Hammami , "Optimizing the Performance of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on Chenopodium album L. (Common Lambsquarter) Control by Adjuvants", Journal of plant protection 33, no.1 (2019): 99-110. magiran.com/p2000580
سمیرا ابوعلی، سهراب محمودی، حسین حمامی ، (1398). 'بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، صص.99-110. magiran.com/p2000580
Samira Abuali, Sohrab Mahmoodi, Hossein Hammami , (2019). 'Optimizing the Performance of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on Chenopodium album L. (Common Lambsquarter) Control by Adjuvants', Journal of plant protection, 33(1), pp.99-110. magiran.com/p2000580
سمیرا ابوعلی؛ سهراب محمودی؛ حسین حمامی . "بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،1 ، 1398، 99-110. magiran.com/p2000580
Samira Abuali; Sohrab Mahmoodi; Hossein Hammami . "Optimizing the Performance of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on Chenopodium album L. (Common Lambsquarter) Control by Adjuvants", Journal of plant protection, 33, 1, 2019, 99-110. magiran.com/p2000580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال