ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد لطفی اصل گیگلو، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، بهناز پورمراد کلیبر، محمدحسین نعیمی، (1398). بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، 111-122. magiran.com/p2000582
Mohammad Lotfi Asle Giglo, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, Behnaz Pourmorad Kaleibar, Mohammad Hossein Naeimi, (2019). Study of Dormancy and Germination Dynamics of Eryngium caeruleum L. in Response to Burial Durations in Soil, Journal of plant protection, 33(1), 111-122. magiran.com/p2000582
محمد لطفی اصل گیگلو، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، بهناز پورمراد کلیبر، محمدحسین نعیمی، بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(1): 111-122. magiran.com/p2000582
Mohammad Lotfi Asle Giglo, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, Behnaz Pourmorad Kaleibar, Mohammad Hossein Naeimi, Study of Dormancy and Germination Dynamics of Eryngium caeruleum L. in Response to Burial Durations in Soil, Journal of plant protection, 2019; 33(1): 111-122. magiran.com/p2000582
محمد لطفی اصل گیگلو، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، بهناز پورمراد کلیبر، محمدحسین نعیمی، "بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 1 (1398): 111-122. magiran.com/p2000582
Mohammad Lotfi Asle Giglo, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, Behnaz Pourmorad Kaleibar, Mohammad Hossein Naeimi, "Study of Dormancy and Germination Dynamics of Eryngium caeruleum L. in Response to Burial Durations in Soil", Journal of plant protection 33, no.1 (2019): 111-122. magiran.com/p2000582
محمد لطفی اصل گیگلو، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، بهناز پورمراد کلیبر، محمدحسین نعیمی، (1398). 'بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(1)، صص.111-122. magiran.com/p2000582
Mohammad Lotfi Asle Giglo, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, Behnaz Pourmorad Kaleibar, Mohammad Hossein Naeimi, (2019). 'Study of Dormancy and Germination Dynamics of Eryngium caeruleum L. in Response to Burial Durations in Soil', Journal of plant protection, 33(1), pp.111-122. magiran.com/p2000582
محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی ؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی. "بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،1 ، 1398، 111-122. magiran.com/p2000582
Mohammad Lotfi Asle Giglo; Mostafa Oveisi ; Hamid Rahimian Mashhadi; Behnaz Pourmorad Kaleibar; Mohammad Hossein Naeimi. "Study of Dormancy and Germination Dynamics of Eryngium caeruleum L. in Response to Burial Durations in Soil", Journal of plant protection, 33, 1, 2019, 111-122. magiran.com/p2000582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال