ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا اسلامی اشلقی، عباس خمسه، (1398). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت)، مجله پیاورد سلامت، 13(1)، 34-44. magiran.com/p2000688
Leila Eslami Eshlaghi, Abbas Khamseh, (2019). The Impact of Knowledge Management on the Innovation Performance in the Pharmaceutical Industry (Case Study: R & D Department Staff of Salamat Pharmaceutical Investment Holding), Payavard Salamat, 13(1), 34-44. magiran.com/p2000688
لیلا اسلامی اشلقی، عباس خمسه، تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت). مجله پیاورد سلامت، 1398؛ 13(1): 34-44. magiran.com/p2000688
Leila Eslami Eshlaghi, Abbas Khamseh, The Impact of Knowledge Management on the Innovation Performance in the Pharmaceutical Industry (Case Study: R & D Department Staff of Salamat Pharmaceutical Investment Holding), Payavard Salamat, 2019; 13(1): 34-44. magiran.com/p2000688
لیلا اسلامی اشلقی، عباس خمسه، "تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت)"، مجله پیاورد سلامت 13، شماره 1 (1398): 34-44. magiran.com/p2000688
Leila Eslami Eshlaghi, Abbas Khamseh, "The Impact of Knowledge Management on the Innovation Performance in the Pharmaceutical Industry (Case Study: R & D Department Staff of Salamat Pharmaceutical Investment Holding)", Payavard Salamat 13, no.1 (2019): 34-44. magiran.com/p2000688
لیلا اسلامی اشلقی، عباس خمسه، (1398). 'تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت)'، مجله پیاورد سلامت، 13(1)، صص.34-44. magiran.com/p2000688
Leila Eslami Eshlaghi, Abbas Khamseh, (2019). 'The Impact of Knowledge Management on the Innovation Performance in the Pharmaceutical Industry (Case Study: R & D Department Staff of Salamat Pharmaceutical Investment Holding)', Payavard Salamat, 13(1), pp.34-44. magiran.com/p2000688
لیلا اسلامی اشلقی؛ عباس خمسه. "تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت)". مجله پیاورد سلامت، 13 ،1 ، 1398، 34-44. magiran.com/p2000688
Leila Eslami Eshlaghi; Abbas Khamseh. "The Impact of Knowledge Management on the Innovation Performance in the Pharmaceutical Industry (Case Study: R & D Department Staff of Salamat Pharmaceutical Investment Holding)", Payavard Salamat, 13, 1, 2019, 34-44. magiran.com/p2000688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال