ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا حبیبی، امیرحسین براتی، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد، (1398). اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، 185-198. magiran.com/p2000719
Reza Habibi, (2019). The effects of aerobic training with and without Blood flow restricted in stride length and balance of women with Multiple Sclerosis, Armaghane-danesh, 24(2), 185-198. magiran.com/p2000719
رضا حبیبی، امیرحسین براتی، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد، اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(2): 185-198. magiran.com/p2000719
Reza Habibi, The effects of aerobic training with and without Blood flow restricted in stride length and balance of women with Multiple Sclerosis, Armaghane-danesh, 2019; 24(2): 185-198. magiran.com/p2000719
رضا حبیبی، امیرحسین براتی، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد، "اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 2 (1398): 185-198. magiran.com/p2000719
Reza Habibi, "The effects of aerobic training with and without Blood flow restricted in stride length and balance of women with Multiple Sclerosis", Armaghane-danesh 24, no.2 (2019): 185-198. magiran.com/p2000719
رضا حبیبی، امیرحسین براتی، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد، (1398). 'اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس'، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، صص.185-198. magiran.com/p2000719
Reza Habibi, (2019). 'The effects of aerobic training with and without Blood flow restricted in stride length and balance of women with Multiple Sclerosis', Armaghane-danesh, 24(2), pp.185-198. magiran.com/p2000719
رضا حبیبی؛ امیرحسین براتی؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد. "اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس". نشریه ارمغان دانش، 24 ،2 ، 1398، 185-198. magiran.com/p2000719
Reza Habibi. "The effects of aerobic training with and without Blood flow restricted in stride length and balance of women with Multiple Sclerosis", Armaghane-danesh, 24, 2, 2019, 185-198. magiran.com/p2000719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال