ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام حسین دریا، اردوان نوروزی اصل، سیده مریم موسوی، فرید هاشمی، (1398). تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، 214-225. magiran.com/p2000721
Gholam Hossein Darya, Ardavan Nowroozi, Asl, Sayyedeh Maryam Musavi, Farid Hashemi, (2019). Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rat, Armaghane-danesh, 24(2), 214-225. magiran.com/p2000721
غلام حسین دریا، اردوان نوروزی اصل، سیده مریم موسوی، فرید هاشمی، تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(2): 214-225. magiran.com/p2000721
Gholam Hossein Darya, Ardavan Nowroozi, Asl, Sayyedeh Maryam Musavi, Farid Hashemi, Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rat, Armaghane-danesh, 2019; 24(2): 214-225. magiran.com/p2000721
غلام حسین دریا، اردوان نوروزی اصل، سیده مریم موسوی، فرید هاشمی، "تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 2 (1398): 214-225. magiran.com/p2000721
Gholam Hossein Darya, Ardavan Nowroozi, Asl, Sayyedeh Maryam Musavi, Farid Hashemi, "Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rat", Armaghane-danesh 24, no.2 (2019): 214-225. magiran.com/p2000721
غلام حسین دریا، اردوان نوروزی اصل، سیده مریم موسوی، فرید هاشمی، (1398). 'تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی'، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، صص.214-225. magiran.com/p2000721
Gholam Hossein Darya, Ardavan Nowroozi, Asl, Sayyedeh Maryam Musavi, Farid Hashemi, (2019). 'Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rat', Armaghane-danesh, 24(2), pp.214-225. magiran.com/p2000721
غلام حسین دریا؛ اردوان نوروزی اصل؛ سیده مریم موسوی؛ فرید هاشمی. "تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی". نشریه ارمغان دانش، 24 ،2 ، 1398، 214-225. magiran.com/p2000721
Gholam Hossein Darya; Ardavan Nowroozi; Asl; Sayyedeh Maryam Musavi; Farid Hashemi. "Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rat", Armaghane-danesh, 24, 2, 2019, 214-225. magiran.com/p2000721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال