ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب باغبان، زهره ولی زاده، (1398). بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، 238-246. magiran.com/p2000723
Zeynab Baghban, Zohreh Valizadeh, (2019). Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018, Armaghane-danesh, 24(2), 238-246. magiran.com/p2000723
زینب باغبان، زهره ولی زاده، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(2): 238-246. magiran.com/p2000723
Zeynab Baghban, Zohreh Valizadeh, Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018, Armaghane-danesh, 2019; 24(2): 238-246. magiran.com/p2000723
زینب باغبان، زهره ولی زاده، "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 2 (1398): 238-246. magiran.com/p2000723
Zeynab Baghban, Zohreh Valizadeh, "Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018", Armaghane-danesh 24, no.2 (2019): 238-246. magiran.com/p2000723
زینب باغبان، زهره ولی زاده، (1398). 'بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396'، نشریه ارمغان دانش، 24(2)، صص.238-246. magiran.com/p2000723
Zeynab Baghban, Zohreh Valizadeh, (2019). 'Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018', Armaghane-danesh, 24(2), pp.238-246. magiran.com/p2000723
زینب باغبان؛ زهره ولی زاده. "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396". نشریه ارمغان دانش، 24 ،2 ، 1398، 238-246. magiran.com/p2000723
Zeynab Baghban; Zohreh Valizadeh. "Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018", Armaghane-danesh, 24, 2, 2019, 238-246. magiran.com/p2000723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال