ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر نخودچی، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، (1398). اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8(2)، 37-46. magiran.com/p2000742
Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani I, (2019). Effect of Soft Neoprene Knee Sleeve on Effective Kinematic Variables on Anterior Cruciate Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8(2), 37-46. magiran.com/p2000742
نادر نخودچی، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 1398؛ 8(2): 37-46. magiran.com/p2000742
Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani I, Effect of Soft Neoprene Knee Sleeve on Effective Kinematic Variables on Anterior Cruciate Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 2019; 8(2): 37-46. magiran.com/p2000742
نادر نخودچی، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، "اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ"، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی 8، شماره 2 (1398): 37-46. magiran.com/p2000742
Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani I, "Effect of Soft Neoprene Knee Sleeve on Effective Kinematic Variables on Anterior Cruciate Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation 8, no.2 (2019): 37-46. magiran.com/p2000742
نادر نخودچی، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، (1398). 'اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ'، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8(2)، صص.37-46. magiran.com/p2000742
Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani I, (2019). 'Effect of Soft Neoprene Knee Sleeve on Effective Kinematic Variables on Anterior Cruciate Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft', The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8(2), pp.37-46. magiran.com/p2000742
نادر نخودچی؛ حیدر صادقی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی. "اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ". فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8 ،2 ، 1398، 37-46. magiran.com/p2000742
Nokhodchi N; Sadeghi H; Ebrahimi Takamjani I. "Effect of Soft Neoprene Knee Sleeve on Effective Kinematic Variables on Anterior Cruciate Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8, 2, 2019, 37-46. magiran.com/p2000742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال