ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان علی آبادی، افسانه خواجوند خوشلی، (1398). بررسی سهم معناداری مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(33)، 57-74. magiran.com/p2000759
Afsaneh Khajevand, (2019). Relation between Feminnine Marital Commitment with Sexual Functionality of Married, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(33), 57-74. magiran.com/p2000759
مژگان علی آبادی، افسانه خواجوند خوشلی، بررسی سهم معناداری مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1398؛ 4(33): 57-74. magiran.com/p2000759
Afsaneh Khajevand, Relation between Feminnine Marital Commitment with Sexual Functionality of Married, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(33): 57-74. magiran.com/p2000759
مژگان علی آبادی، افسانه خواجوند خوشلی، "بررسی سهم معناداری مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 4، شماره 33 (1398): 57-74. magiran.com/p2000759
Afsaneh Khajevand, "Relation between Feminnine Marital Commitment with Sexual Functionality of Married", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 4, no.33 (2019): 57-74. magiran.com/p2000759
مژگان علی آبادی، افسانه خواجوند خوشلی، (1398). 'بررسی سهم معناداری مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(33)، صص.57-74. magiran.com/p2000759
Afsaneh Khajevand, (2019). 'Relation between Feminnine Marital Commitment with Sexual Functionality of Married', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(33), pp.57-74. magiran.com/p2000759
مژگان علی آبادی؛ افسانه خواجوند خوشلی. "بررسی سهم معناداری مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4 ،33 ، 1398، 57-74. magiran.com/p2000759
Afsaneh Khajevand. "Relation between Feminnine Marital Commitment with Sexual Functionality of Married", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4, 33, 2019, 57-74. magiran.com/p2000759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال