ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل ضرغامی، حسین باقری، (1397). شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در دو گونه مسکن حیاط دار و بدون حیاط (مورد مطالعه: ناحیه یک منطقه آزادگان شهر ایلام)، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، 7-19. magiran.com/p2000761
Esmaeil Zarghami, Hosin Bagheri , (2019). Identification of Social Factors in Two Types of Houses having and not Having Yard in Area 1 of Azadegan District in Ilam, Ilam Culture, 19(60), 7-19. magiran.com/p2000761
اسماعیل ضرغامی، حسین باقری، شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در دو گونه مسکن حیاط دار و بدون حیاط (مورد مطالعه: ناحیه یک منطقه آزادگان شهر ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(60): 7-19. magiran.com/p2000761
Esmaeil Zarghami, Hosin Bagheri , Identification of Social Factors in Two Types of Houses having and not Having Yard in Area 1 of Azadegan District in Ilam, Ilam Culture, 2019; 19(60): 7-19. magiran.com/p2000761
اسماعیل ضرغامی، حسین باقری، "شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در دو گونه مسکن حیاط دار و بدون حیاط (مورد مطالعه: ناحیه یک منطقه آزادگان شهر ایلام)"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 60 (1397): 7-19. magiran.com/p2000761
Esmaeil Zarghami, Hosin Bagheri , "Identification of Social Factors in Two Types of Houses having and not Having Yard in Area 1 of Azadegan District in Ilam", Ilam Culture 19, no.60 (2019): 7-19. magiran.com/p2000761
اسماعیل ضرغامی، حسین باقری، (1397). 'شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در دو گونه مسکن حیاط دار و بدون حیاط (مورد مطالعه: ناحیه یک منطقه آزادگان شهر ایلام)'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، صص.7-19. magiran.com/p2000761
Esmaeil Zarghami, Hosin Bagheri , (2019). 'Identification of Social Factors in Two Types of Houses having and not Having Yard in Area 1 of Azadegan District in Ilam', Ilam Culture, 19(60), pp.7-19. magiran.com/p2000761
اسماعیل ضرغامی؛ حسین باقری. "شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در دو گونه مسکن حیاط دار و بدون حیاط (مورد مطالعه: ناحیه یک منطقه آزادگان شهر ایلام)". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،60 ، 1397، 7-19. magiran.com/p2000761
Esmaeil Zarghami; Hosin Bagheri . "Identification of Social Factors in Two Types of Houses having and not Having Yard in Area 1 of Azadegan District in Ilam", Ilam Culture, 19, 60, 2019, 7-19. magiran.com/p2000761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال