ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا ناصری، سپیده حضرتی، آمنه میرزایی، (1397). بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام)، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، 44-69. magiran.com/p2000763
Soheila Naseri , Sepideh Hazrati, Ameneh Mirzaei, (2019). Studying the Participation of Students in Group and Social Activities (Ilam High School Students), Ilam Culture, 19(60), 44-69. magiran.com/p2000763
سهیلا ناصری، سپیده حضرتی، آمنه میرزایی، بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(60): 44-69. magiran.com/p2000763
Soheila Naseri , Sepideh Hazrati, Ameneh Mirzaei, Studying the Participation of Students in Group and Social Activities (Ilam High School Students), Ilam Culture, 2019; 19(60): 44-69. magiran.com/p2000763
سهیلا ناصری، سپیده حضرتی، آمنه میرزایی، "بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام)"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 60 (1397): 44-69. magiran.com/p2000763
Soheila Naseri , Sepideh Hazrati, Ameneh Mirzaei, "Studying the Participation of Students in Group and Social Activities (Ilam High School Students)", Ilam Culture 19, no.60 (2019): 44-69. magiran.com/p2000763
سهیلا ناصری، سپیده حضرتی، آمنه میرزایی، (1397). 'بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام)'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، صص.44-69. magiran.com/p2000763
Soheila Naseri , Sepideh Hazrati, Ameneh Mirzaei, (2019). 'Studying the Participation of Students in Group and Social Activities (Ilam High School Students)', Ilam Culture, 19(60), pp.44-69. magiran.com/p2000763
سهیلا ناصری؛ سپیده حضرتی؛ آمنه میرزایی. "بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام)". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،60 ، 1397، 44-69. magiran.com/p2000763
Soheila Naseri ; Sepideh Hazrati; Ameneh Mirzaei. "Studying the Participation of Students in Group and Social Activities (Ilam High School Students)", Ilam Culture, 19, 60, 2019, 44-69. magiran.com/p2000763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال