ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صیدمهدی ویسه، حیدر عباس پور، صدیقه کوچی، (1397). تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، 102-129. magiran.com/p2000765
Seid Mehdi Veiseh, Heidar Abbaspour , Sedighe Koochi, (2019). Effect of Genuine Leadership on Employees’ Self-efficacy with an Emphasis on the Role of Organizational Culture (Case study: Ilam University staff), Ilam Culture, 19(60), 102-129. magiran.com/p2000765
صیدمهدی ویسه، حیدر عباس پور، صدیقه کوچی، تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(60): 102-129. magiran.com/p2000765
Seid Mehdi Veiseh, Heidar Abbaspour , Sedighe Koochi, Effect of Genuine Leadership on Employees’ Self-efficacy with an Emphasis on the Role of Organizational Culture (Case study: Ilam University staff), Ilam Culture, 2019; 19(60): 102-129. magiran.com/p2000765
صیدمهدی ویسه، حیدر عباس پور، صدیقه کوچی، "تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 60 (1397): 102-129. magiran.com/p2000765
Seid Mehdi Veiseh, Heidar Abbaspour , Sedighe Koochi, "Effect of Genuine Leadership on Employees’ Self-efficacy with an Emphasis on the Role of Organizational Culture (Case study: Ilam University staff)", Ilam Culture 19, no.60 (2019): 102-129. magiran.com/p2000765
صیدمهدی ویسه، حیدر عباس پور، صدیقه کوچی، (1397). 'تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، صص.102-129. magiran.com/p2000765
Seid Mehdi Veiseh, Heidar Abbaspour , Sedighe Koochi, (2019). 'Effect of Genuine Leadership on Employees’ Self-efficacy with an Emphasis on the Role of Organizational Culture (Case study: Ilam University staff)', Ilam Culture, 19(60), pp.102-129. magiran.com/p2000765
صیدمهدی ویسه؛ حیدر عباس پور؛ صدیقه کوچی. "تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،60 ، 1397، 102-129. magiran.com/p2000765
Seid Mehdi Veiseh; Heidar Abbaspour ; Sedighe Koochi. "Effect of Genuine Leadership on Employees’ Self-efficacy with an Emphasis on the Role of Organizational Culture (Case study: Ilam University staff)", Ilam Culture, 19, 60, 2019, 102-129. magiran.com/p2000765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال