ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پاکزاد آزادخانی، زهرا عبداللهی پور، (1397). نقش فعالیت های کارآفرینانه در توسعه گردشگری شهر ایلام، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، 130-153. magiran.com/p2000766
Pakzad Azadkhani , Zahra Abdullahipur, (2019). The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City, Ilam Culture, 19(60), 130-153. magiran.com/p2000766
پاکزاد آزادخانی، زهرا عبداللهی پور، نقش فعالیت های کارآفرینانه در توسعه گردشگری شهر ایلام. نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(60): 130-153. magiran.com/p2000766
Pakzad Azadkhani , Zahra Abdullahipur, The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City, Ilam Culture, 2019; 19(60): 130-153. magiran.com/p2000766
پاکزاد آزادخانی، زهرا عبداللهی پور، "نقش فعالیت های کارآفرینانه در توسعه گردشگری شهر ایلام"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 60 (1397): 130-153. magiran.com/p2000766
Pakzad Azadkhani , Zahra Abdullahipur, "The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City", Ilam Culture 19, no.60 (2019): 130-153. magiran.com/p2000766
پاکزاد آزادخانی، زهرا عبداللهی پور، (1397). 'نقش فعالیت های کارآفرینانه در توسعه گردشگری شهر ایلام'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، صص.130-153. magiran.com/p2000766
Pakzad Azadkhani , Zahra Abdullahipur, (2019). 'The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City', Ilam Culture, 19(60), pp.130-153. magiran.com/p2000766
پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی پور. "نقش فعالیت های کارآفرینانه در توسعه گردشگری شهر ایلام". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،60 ، 1397، 130-153. magiran.com/p2000766
Pakzad Azadkhani ; Zahra Abdullahipur. "The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City", Ilam Culture, 19, 60, 2019, 130-153. magiran.com/p2000766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال