ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد علیزاده، سبحان علی اکبری، (1397). بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه خوش دهلران)، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، 231-255. magiran.com/p2000770
Behzad Alizadeh , Sobhan Aliakbari, (2019). Investigating the Effect of Six Sigma Quality Control System on Organizational Performance Case Study: Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company, Ilam Culture, 19(60), 231-255. magiran.com/p2000770
بهزاد علیزاده، سبحان علی اکبری، بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه خوش دهلران). نشریه فرهنگ ایلام، 1397؛ 19(60): 231-255. magiran.com/p2000770
Behzad Alizadeh , Sobhan Aliakbari, Investigating the Effect of Six Sigma Quality Control System on Organizational Performance Case Study: Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company, Ilam Culture, 2019; 19(60): 231-255. magiran.com/p2000770
بهزاد علیزاده، سبحان علی اکبری، "بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه خوش دهلران)"، نشریه فرهنگ ایلام 19، شماره 60 (1397): 231-255. magiran.com/p2000770
Behzad Alizadeh , Sobhan Aliakbari, "Investigating the Effect of Six Sigma Quality Control System on Organizational Performance Case Study: Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company", Ilam Culture 19, no.60 (2019): 231-255. magiran.com/p2000770
بهزاد علیزاده، سبحان علی اکبری، (1397). 'بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه خوش دهلران)'، نشریه فرهنگ ایلام، 19(60)، صص.231-255. magiran.com/p2000770
Behzad Alizadeh , Sobhan Aliakbari, (2019). 'Investigating the Effect of Six Sigma Quality Control System on Organizational Performance Case Study: Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company', Ilam Culture, 19(60), pp.231-255. magiran.com/p2000770
بهزاد علیزاده؛ سبحان علی اکبری. "بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه خوش دهلران)". نشریه فرهنگ ایلام، 19 ،60 ، 1397، 231-255. magiran.com/p2000770
Behzad Alizadeh ; Sobhan Aliakbari. "Investigating the Effect of Six Sigma Quality Control System on Organizational Performance Case Study: Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company", Ilam Culture, 19, 60, 2019, 231-255. magiran.com/p2000770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال