ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی رحیمی، آناهیتا هیرمن پور، مژگان کیماسی ، (1397). بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(511)، 1616-1621. magiran.com/p2000803
Mojtaba Rahimi, Anahita Hirmanpour, Mojgan Keimasi , (2019). Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo, Journal Of Isfahan Medical School, 36(511), 1616-1621. magiran.com/p2000803
مجتبی رحیمی، آناهیتا هیرمن پور، مژگان کیماسی ، بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(511): 1616-1621. magiran.com/p2000803
Mojtaba Rahimi, Anahita Hirmanpour, Mojgan Keimasi , Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 36(511): 1616-1621. magiran.com/p2000803
مجتبی رحیمی، آناهیتا هیرمن پور، مژگان کیماسی ، "بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 511 (1397): 1616-1621. magiran.com/p2000803
Mojtaba Rahimi, Anahita Hirmanpour, Mojgan Keimasi , "Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.511 (2019): 1616-1621. magiran.com/p2000803
مجتبی رحیمی، آناهیتا هیرمن پور، مژگان کیماسی ، (1397). 'بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(511)، صص.1616-1621. magiran.com/p2000803
Mojtaba Rahimi, Anahita Hirmanpour, Mojgan Keimasi , (2019). 'Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo', Journal Of Isfahan Medical School, 36(511), pp.1616-1621. magiran.com/p2000803
مجتبی رحیمی؛ آناهیتا هیرمن پور؛ مژگان کیماسی . "بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،511 ، 1397، 1616-1621. magiran.com/p2000803
Mojtaba Rahimi; Anahita Hirmanpour; Mojgan Keimasi . "Comparison of the Mean Duration of Active Phase of Labor Using Entonox Inhalation and Placebo", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 511, 2019, 1616-1621. magiran.com/p2000803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال