ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه اباذری سیوندی، سعید رستگاری، شهرام خیراندیش، (1398). تاثیر متغیرهای آبکاری الکتریکی پالسی و عملیات حرارتی بعدی بر خواص پوشش آلیاژی نانو ساختار کبالت-تنگستن، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(48)، 67-79. magiran.com/p2000893
somayeh abazari sivandi, saeed rastegari, shahram kheirandish, (2019). The effect of parameters of pulse Electrodeposition and post annealing on properties of Cobalt-tungsten alloy coating, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(48), 67-79. magiran.com/p2000893
سمیه اباذری سیوندی، سعید رستگاری، شهرام خیراندیش، تاثیر متغیرهای آبکاری الکتریکی پالسی و عملیات حرارتی بعدی بر خواص پوشش آلیاژی نانو ساختار کبالت-تنگستن. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1398؛ 13(48): 67-79. magiran.com/p2000893
somayeh abazari sivandi, saeed rastegari, shahram kheirandish, The effect of parameters of pulse Electrodeposition and post annealing on properties of Cobalt-tungsten alloy coating, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2019; 13(48): 67-79. magiran.com/p2000893
سمیه اباذری سیوندی، سعید رستگاری، شهرام خیراندیش، "تاثیر متغیرهای آبکاری الکتریکی پالسی و عملیات حرارتی بعدی بر خواص پوشش آلیاژی نانو ساختار کبالت-تنگستن"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 13، شماره 48 (1398): 67-79. magiran.com/p2000893
somayeh abazari sivandi, saeed rastegari, shahram kheirandish, "The effect of parameters of pulse Electrodeposition and post annealing on properties of Cobalt-tungsten alloy coating", Advanced Prosesses in Materials Engineering 13, no.48 (2019): 67-79. magiran.com/p2000893
سمیه اباذری سیوندی، سعید رستگاری، شهرام خیراندیش، (1398). 'تاثیر متغیرهای آبکاری الکتریکی پالسی و عملیات حرارتی بعدی بر خواص پوشش آلیاژی نانو ساختار کبالت-تنگستن'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(48)، صص.67-79. magiran.com/p2000893
somayeh abazari sivandi, saeed rastegari, shahram kheirandish, (2019). 'The effect of parameters of pulse Electrodeposition and post annealing on properties of Cobalt-tungsten alloy coating', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(48), pp.67-79. magiran.com/p2000893
سمیه اباذری سیوندی؛ سعید رستگاری؛ شهرام خیراندیش. "تاثیر متغیرهای آبکاری الکتریکی پالسی و عملیات حرارتی بعدی بر خواص پوشش آلیاژی نانو ساختار کبالت-تنگستن". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13 ،48 ، 1398، 67-79. magiran.com/p2000893
somayeh abazari sivandi; saeed rastegari; shahram kheirandish. "The effect of parameters of pulse Electrodeposition and post annealing on properties of Cobalt-tungsten alloy coating", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13, 48, 2019, 67-79. magiran.com/p2000893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال