ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، نادر چاپارزاده، اطهر سادات جوانمرد، هوشنگ علیزاده، (1397). جداسازی، مشخصه یابی و بررسی عملکرد پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs)، ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی در گیاه ریحان، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7(2)، 189-202. magiran.com/p2000911
Fatemeh Khakdan, Mojtaba Ranjbar, Nader Chaparzadeh, Athar Sadat Javanmard, Houshang Alizadeh, (2018). Isolation, characterization and functional analysis of eugenol O-methyl transferase (EMOTs) gene promoter, as a responsive gene to drought stress, from Ocimum basilicum L., Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7(2), 189-202. magiran.com/p2000911
فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، نادر چاپارزاده، اطهر سادات جوانمرد، هوشنگ علیزاده، جداسازی، مشخصه یابی و بررسی عملکرد پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs)، ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی در گیاه ریحان. دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 1397؛ 7(2): 189-202. magiran.com/p2000911
Fatemeh Khakdan, Mojtaba Ranjbar, Nader Chaparzadeh, Athar Sadat Javanmard, Houshang Alizadeh, Isolation, characterization and functional analysis of eugenol O-methyl transferase (EMOTs) gene promoter, as a responsive gene to drought stress, from Ocimum basilicum L., Genetic Engineering and Biosafety Journal, 2018; 7(2): 189-202. magiran.com/p2000911
فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، نادر چاپارزاده، اطهر سادات جوانمرد، هوشنگ علیزاده، "جداسازی، مشخصه یابی و بررسی عملکرد پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs)، ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی در گیاه ریحان"، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 7، شماره 2 (1397): 189-202. magiran.com/p2000911
Fatemeh Khakdan, Mojtaba Ranjbar, Nader Chaparzadeh, Athar Sadat Javanmard, Houshang Alizadeh, "Isolation, characterization and functional analysis of eugenol O-methyl transferase (EMOTs) gene promoter, as a responsive gene to drought stress, from Ocimum basilicum L.", Genetic Engineering and Biosafety Journal 7, no.2 (2018): 189-202. magiran.com/p2000911
فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، نادر چاپارزاده، اطهر سادات جوانمرد، هوشنگ علیزاده، (1397). 'جداسازی، مشخصه یابی و بررسی عملکرد پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs)، ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی در گیاه ریحان'، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7(2)، صص.189-202. magiran.com/p2000911
Fatemeh Khakdan, Mojtaba Ranjbar, Nader Chaparzadeh, Athar Sadat Javanmard, Houshang Alizadeh, (2018). 'Isolation, characterization and functional analysis of eugenol O-methyl transferase (EMOTs) gene promoter, as a responsive gene to drought stress, from Ocimum basilicum L.', Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7(2), pp.189-202. magiran.com/p2000911
فاطمه خاکدان؛ مجتبی رنجبر؛ نادر چاپارزاده؛ اطهر سادات جوانمرد؛ هوشنگ علیزاده. "جداسازی، مشخصه یابی و بررسی عملکرد پیشبر ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز (EOMTs)، ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی در گیاه ریحان". دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7 ،2 ، 1397، 189-202. magiran.com/p2000911
Fatemeh Khakdan; Mojtaba Ranjbar; Nader Chaparzadeh; Athar Sadat Javanmard; Houshang Alizadeh. "Isolation, characterization and functional analysis of eugenol O-methyl transferase (EMOTs) gene promoter, as a responsive gene to drought stress, from Ocimum basilicum L.", Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7, 2, 2018, 189-202. magiran.com/p2000911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال