ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نواب پور، پرهام نیک سیر، حسین صبوری، حسن سلطانلو، مسعود رحیمی، (1397). تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7(2)، 217-230. magiran.com/p2000913
Saeid Navvabpour, Parham Niksiar, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi, (2018). Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7(2), 217-230. magiran.com/p2000913
سعید نواب پور، پرهام نیک سیر، حسین صبوری، حسن سلطانلو، مسعود رحیمی، تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج. دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 1397؛ 7(2): 217-230. magiran.com/p2000913
Saeid Navvabpour, Parham Niksiar, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi, Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 2018; 7(2): 217-230. magiran.com/p2000913
سعید نواب پور، پرهام نیک سیر، حسین صبوری، حسن سلطانلو، مسعود رحیمی، "تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج"، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 7، شماره 2 (1397): 217-230. magiran.com/p2000913
Saeid Navvabpour, Parham Niksiar, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi, "Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice", Genetic Engineering and Biosafety Journal 7, no.2 (2018): 217-230. magiran.com/p2000913
سعید نواب پور، پرهام نیک سیر، حسین صبوری، حسن سلطانلو، مسعود رحیمی، (1397). 'تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج'، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7(2)، صص.217-230. magiran.com/p2000913
Saeid Navvabpour, Parham Niksiar, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi, (2018). 'Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice', Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7(2), pp.217-230. magiran.com/p2000913
سعید نواب پور؛ پرهام نیک سیر؛ حسین صبوری؛ حسن سلطانلو؛ مسعود رحیمی. "تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج". دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7 ،2 ، 1397، 217-230. magiran.com/p2000913
Saeid Navvabpour; Parham Niksiar; Hosein Sabouri; Hasan Soltanlu; Masoud Rahimi. "Haplotype Diversity For QTL Associated with Drought tolerance on Chromosome 2 of Rice", Genetic Engineering and Biosafety Journal, 7, 2, 2018, 217-230. magiran.com/p2000913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال