ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ناصرالدین مصطفوی، رسول کرمانی، زینب سلیمانی ، آرمین دخت شاه ثنایی، (1398). بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، 40-47. magiran.com/p2000994
Sayed Nassereddin Mostafavi, Rasoul Kermani, Zeynab Soleymani , Armindokht Shahsanai, (2019). The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), 40-47. magiran.com/p2000994
سید ناصرالدین مصطفوی، رسول کرمانی، زینب سلیمانی ، آرمین دخت شاه ثنایی، بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(514): 40-47. magiran.com/p2000994
Sayed Nassereddin Mostafavi, Rasoul Kermani, Zeynab Soleymani , Armindokht Shahsanai, The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(514): 40-47. magiran.com/p2000994
سید ناصرالدین مصطفوی، رسول کرمانی، زینب سلیمانی ، آرمین دخت شاه ثنایی، "بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 514 (1398): 40-47. magiran.com/p2000994
Sayed Nassereddin Mostafavi, Rasoul Kermani, Zeynab Soleymani , Armindokht Shahsanai, "The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.514 (2019): 40-47. magiran.com/p2000994
سید ناصرالدین مصطفوی، رسول کرمانی، زینب سلیمانی ، آرمین دخت شاه ثنایی، (1398). 'بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، صص.40-47. magiran.com/p2000994
Sayed Nassereddin Mostafavi, Rasoul Kermani, Zeynab Soleymani , Armindokht Shahsanai, (2019). 'The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), pp.40-47. magiran.com/p2000994
سید ناصرالدین مصطفوی؛ رسول کرمانی؛ زینب سلیمانی ؛ آرمین دخت شاه ثنایی. "بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،514 ، 1398، 40-47. magiran.com/p2000994
Sayed Nassereddin Mostafavi; Rasoul Kermani; Zeynab Soleymani ; Armindokht Shahsanai. "The Effect of Zinc Sulfate on Acute Diarrhea in Children Based on the Socioeconomic Status of Parents in Isfahan City, Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 514, 2019, 40-47. magiran.com/p2000994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال