ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اردشیر طالبی، نگار حاجی اشرفی، ابوالقاسم اسماعیلی، بهنوش محمدی جزی، (1398). مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، 55-59. magiran.com/p2001001
Ardeshir Talebi, Negar Hajiashrafi , Abolghasem Esmaili, Behnoosh Mohammadi Jazi, (2019). Comparison of DNA Changes in the Genomes of Thyroid Hyperplasia, Papillary Thyroid Carcinoma, and Healthy Tissues Using Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction, Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), 55-59. magiran.com/p2001001
اردشیر طالبی، نگار حاجی اشرفی، ابوالقاسم اسماعیلی، بهنوش محمدی جزی، مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(514): 55-59. magiran.com/p2001001
Ardeshir Talebi, Negar Hajiashrafi , Abolghasem Esmaili, Behnoosh Mohammadi Jazi, Comparison of DNA Changes in the Genomes of Thyroid Hyperplasia, Papillary Thyroid Carcinoma, and Healthy Tissues Using Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(514): 55-59. magiran.com/p2001001
اردشیر طالبی، نگار حاجی اشرفی، ابوالقاسم اسماعیلی، بهنوش محمدی جزی، "مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 514 (1398): 55-59. magiran.com/p2001001
Ardeshir Talebi, Negar Hajiashrafi , Abolghasem Esmaili, Behnoosh Mohammadi Jazi, "Comparison of DNA Changes in the Genomes of Thyroid Hyperplasia, Papillary Thyroid Carcinoma, and Healthy Tissues Using Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.514 (2019): 55-59. magiran.com/p2001001
اردشیر طالبی، نگار حاجی اشرفی، ابوالقاسم اسماعیلی، بهنوش محمدی جزی، (1398). 'مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، صص.55-59. magiran.com/p2001001
Ardeshir Talebi, Negar Hajiashrafi , Abolghasem Esmaili, Behnoosh Mohammadi Jazi, (2019). 'Comparison of DNA Changes in the Genomes of Thyroid Hyperplasia, Papillary Thyroid Carcinoma, and Healthy Tissues Using Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction', Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), pp.55-59. magiran.com/p2001001
اردشیر طالبی؛ نگار حاجی اشرفی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ بهنوش محمدی جزی. "مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،514 ، 1398، 55-59. magiran.com/p2001001
Ardeshir Talebi; Negar Hajiashrafi ; Abolghasem Esmaili; Behnoosh Mohammadi Jazi. "Comparison of DNA Changes in the Genomes of Thyroid Hyperplasia, Papillary Thyroid Carcinoma, and Healthy Tissues Using Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 514, 2019, 55-59. magiran.com/p2001001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال