ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مهسا عبدمنافی، محمدباقر توکلی ، علی اخوان، ایرج عابدی، (1398). بررسی تغییرات روش های عملکردی ریوی بر اساس میزان دز دریافتی بخش های فوقانی و تحتانی ریه در بیماران مبتلابه سرطان پستان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، 60-65. magiran.com/p2001005
Seyedeh Mahsa Abdemanafi, Mohammad Bagher Tavakoli , Ali Akhavan, Iraj Abedi, (2019). Evaluation of the Lung Volume Changes in Patients with Breast Cancer Based on the Received Dose in the Upper and Lower Lobes of the Lung, Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), 60-65. magiran.com/p2001005
سیده مهسا عبدمنافی، محمدباقر توکلی ، علی اخوان، ایرج عابدی، بررسی تغییرات روش های عملکردی ریوی بر اساس میزان دز دریافتی بخش های فوقانی و تحتانی ریه در بیماران مبتلابه سرطان پستان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(514): 60-65. magiran.com/p2001005
Seyedeh Mahsa Abdemanafi, Mohammad Bagher Tavakoli , Ali Akhavan, Iraj Abedi, Evaluation of the Lung Volume Changes in Patients with Breast Cancer Based on the Received Dose in the Upper and Lower Lobes of the Lung, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(514): 60-65. magiran.com/p2001005
سیده مهسا عبدمنافی، محمدباقر توکلی ، علی اخوان، ایرج عابدی، "بررسی تغییرات روش های عملکردی ریوی بر اساس میزان دز دریافتی بخش های فوقانی و تحتانی ریه در بیماران مبتلابه سرطان پستان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 514 (1398): 60-65. magiran.com/p2001005
Seyedeh Mahsa Abdemanafi, Mohammad Bagher Tavakoli , Ali Akhavan, Iraj Abedi, "Evaluation of the Lung Volume Changes in Patients with Breast Cancer Based on the Received Dose in the Upper and Lower Lobes of the Lung", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.514 (2019): 60-65. magiran.com/p2001005
سیده مهسا عبدمنافی، محمدباقر توکلی ، علی اخوان، ایرج عابدی، (1398). 'بررسی تغییرات روش های عملکردی ریوی بر اساس میزان دز دریافتی بخش های فوقانی و تحتانی ریه در بیماران مبتلابه سرطان پستان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، صص.60-65. magiran.com/p2001005
Seyedeh Mahsa Abdemanafi, Mohammad Bagher Tavakoli , Ali Akhavan, Iraj Abedi, (2019). 'Evaluation of the Lung Volume Changes in Patients with Breast Cancer Based on the Received Dose in the Upper and Lower Lobes of the Lung', Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), pp.60-65. magiran.com/p2001005
سیده مهسا عبدمنافی؛ محمدباقر توکلی ؛ علی اخوان؛ ایرج عابدی. "بررسی تغییرات روش های عملکردی ریوی بر اساس میزان دز دریافتی بخش های فوقانی و تحتانی ریه در بیماران مبتلابه سرطان پستان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،514 ، 1398، 60-65. magiran.com/p2001005
Seyedeh Mahsa Abdemanafi; Mohammad Bagher Tavakoli ; Ali Akhavan; Iraj Abedi. "Evaluation of the Lung Volume Changes in Patients with Breast Cancer Based on the Received Dose in the Upper and Lower Lobes of the Lung", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 514, 2019, 60-65. magiran.com/p2001005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال