ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، امیر شفا، فریبا چوپان نژاد ، (1398). بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal Notch Index با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، 66-72. magiran.com/p2001008
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Amir Shafa, Fariba Choopannejad , (2019). Comparison of the Performance of Acromioaxillosuprasternal Notch Index with Old Method of Anatomical Measurement of Head and Neck in Predicting Laryngoscopy Forecasting Problems in Pediatrics Surgical Procedures Requiring Tracheal Intubation under General, Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), 66-72. magiran.com/p2001008
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، امیر شفا، فریبا چوپان نژاد ، بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal Notch Index با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(514): 66-72. magiran.com/p2001008
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Amir Shafa, Fariba Choopannejad , Comparison of the Performance of Acromioaxillosuprasternal Notch Index with Old Method of Anatomical Measurement of Head and Neck in Predicting Laryngoscopy Forecasting Problems in Pediatrics Surgical Procedures Requiring Tracheal Intubation under General, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(514): 66-72. magiran.com/p2001008
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، امیر شفا، فریبا چوپان نژاد ، "بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal Notch Index با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 514 (1398): 66-72. magiran.com/p2001008
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Amir Shafa, Fariba Choopannejad , "Comparison of the Performance of Acromioaxillosuprasternal Notch Index with Old Method of Anatomical Measurement of Head and Neck in Predicting Laryngoscopy Forecasting Problems in Pediatrics Surgical Procedures Requiring Tracheal Intubation under General", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.514 (2019): 66-72. magiran.com/p2001008
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، امیر شفا، فریبا چوپان نژاد ، (1398). 'بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal Notch Index با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(514)، صص.66-72. magiran.com/p2001008
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Amir Shafa, Fariba Choopannejad , (2019). 'Comparison of the Performance of Acromioaxillosuprasternal Notch Index with Old Method of Anatomical Measurement of Head and Neck in Predicting Laryngoscopy Forecasting Problems in Pediatrics Surgical Procedures Requiring Tracheal Intubation under General', Journal Of Isfahan Medical School, 37(514), pp.66-72. magiran.com/p2001008
محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ امیر شفا؛ فریبا چوپان نژاد . "بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal Notch Index با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،514 ، 1398، 66-72. magiran.com/p2001008
Mohammadreza Safavi; Azim Honarmand; Amir Shafa; Fariba Choopannejad . "Comparison of the Performance of Acromioaxillosuprasternal Notch Index with Old Method of Anatomical Measurement of Head and Neck in Predicting Laryngoscopy Forecasting Problems in Pediatrics Surgical Procedures Requiring Tracheal Intubation under General", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 514, 2019, 66-72. magiran.com/p2001008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال