ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Soudabe Motamed, Mohsen Mazidi, Mohammad Safarian, Majid Ghayour, Mobarhan, Mohsen Mouhebati, Mahmoud Ebrahimi, Mahmoudreza Azarpazhouh, Alireza Heidari, Habibollah Esmailie, Ahmadreza Baghestani, Andre Pascal Kengne, Gordon AA Ferns, (2019). Macronutrient intake and physical activity levels in individuals with and without metabolic syndrome: An observational study in an urban population, Arya Atherosclerosis, 15(3), 136-145. magiran.com/p2001039
Soudabe Motamed, Mohsen Mazidi, Mohammad Safarian, Majid Ghayour, Mobarhan, Mohsen Mouhebati, Mahmoud Ebrahimi, Mahmoudreza Azarpazhouh, Alireza Heidari, Habibollah Esmailie, Ahmadreza Baghestani, Andre Pascal Kengne, Gordon AA Ferns, Macronutrient intake and physical activity levels in individuals with and without metabolic syndrome: An observational study in an urban population, Arya Atherosclerosis, 2019; 15(3): 136-145. magiran.com/p2001039
Soudabe Motamed, Mohsen Mazidi, Mohammad Safarian, Majid Ghayour, Mobarhan, Mohsen Mouhebati, Mahmoud Ebrahimi, Mahmoudreza Azarpazhouh, Alireza Heidari, Habibollah Esmailie, Ahmadreza Baghestani, Andre Pascal Kengne, Gordon AA Ferns, "Macronutrient intake and physical activity levels in individuals with and without metabolic syndrome: An observational study in an urban population", Arya Atherosclerosis 15, no.3 (2019): 136-145. magiran.com/p2001039
Soudabe Motamed, Mohsen Mazidi, Mohammad Safarian, Majid Ghayour, Mobarhan, Mohsen Mouhebati, Mahmoud Ebrahimi, Mahmoudreza Azarpazhouh, Alireza Heidari, Habibollah Esmailie, Ahmadreza Baghestani, Andre Pascal Kengne, Gordon AA Ferns, (2019). 'Macronutrient intake and physical activity levels in individuals with and without metabolic syndrome: An observational study in an urban population', Arya Atherosclerosis, 15(3), pp.136-145. magiran.com/p2001039
Soudabe Motamed; Mohsen Mazidi; Mohammad Safarian; Majid Ghayour; Mobarhan; Mohsen Mouhebati; Mahmoud Ebrahimi; Mahmoudreza Azarpazhouh; Alireza Heidari; Habibollah Esmailie; Ahmadreza Baghestani; Andre Pascal Kengne; Gordon AA Ferns. "Macronutrient intake and physical activity levels in individuals with and without metabolic syndrome: An observational study in an urban population", Arya Atherosclerosis, 15, 3, 2019, 136-145. magiran.com/p2001039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال