ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاجی نژاد، علیرضا سام زاده کرمانی، (1398). بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، 138-144. magiran.com/p2001071
Mohammadreza Hajinezhad, Alireza Samzadeh, Kermani, (2019). Histhopathological Investigation of the Intraperitoneal Injection of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) Nanocomposites on Liver and Kidney of Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), 138-144. magiran.com/p2001071
محمدرضا حاجی نژاد، علیرضا سام زاده کرمانی، بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(517): 138-144. magiran.com/p2001071
Mohammadreza Hajinezhad, Alireza Samzadeh, Kermani, Histhopathological Investigation of the Intraperitoneal Injection of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) Nanocomposites on Liver and Kidney of Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(517): 138-144. magiran.com/p2001071
محمدرضا حاجی نژاد، علیرضا سام زاده کرمانی، "بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 517 (1398): 138-144. magiran.com/p2001071
Mohammadreza Hajinezhad, Alireza Samzadeh, Kermani, "Histhopathological Investigation of the Intraperitoneal Injection of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) Nanocomposites on Liver and Kidney of Rats", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.517 (2019): 138-144. magiran.com/p2001071
محمدرضا حاجی نژاد، علیرضا سام زاده کرمانی، (1398). 'بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، صص.138-144. magiran.com/p2001071
Mohammadreza Hajinezhad, Alireza Samzadeh, Kermani, (2019). 'Histhopathological Investigation of the Intraperitoneal Injection of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) Nanocomposites on Liver and Kidney of Rats', Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), pp.138-144. magiran.com/p2001071
محمدرضا حاجی نژاد؛ علیرضا سام زاده کرمانی. "بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،517 ، 1398، 138-144. magiran.com/p2001071
Mohammadreza Hajinezhad; Alireza Samzadeh; Kermani. "Histhopathological Investigation of the Intraperitoneal Injection of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) Nanocomposites on Liver and Kidney of Rats", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 517, 2019, 138-144. magiran.com/p2001071
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال