ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز خیری، رضا میرمهدی، شهلا آکوچکیان، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین، (1398). مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، 145-153. magiran.com/p2001072
Behnaz Khayeri, Reza Mirmahdi, Shahla Akouchekian, Hasan Heydari, Seyed Ali Aleyasin, (2019). The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Dialectical Behavior Therapy on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Women with Obsessive-Compulsive Disorder, Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), 145-153. magiran.com/p2001072
بهناز خیری، رضا میرمهدی، شهلا آکوچکیان، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین، مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(517): 145-153. magiran.com/p2001072
Behnaz Khayeri, Reza Mirmahdi, Shahla Akouchekian, Hasan Heydari, Seyed Ali Aleyasin, The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Dialectical Behavior Therapy on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Women with Obsessive-Compulsive Disorder, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(517): 145-153. magiran.com/p2001072
بهناز خیری، رضا میرمهدی، شهلا آکوچکیان، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین، "مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 517 (1398): 145-153. magiran.com/p2001072
Behnaz Khayeri, Reza Mirmahdi, Shahla Akouchekian, Hasan Heydari, Seyed Ali Aleyasin, "The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Dialectical Behavior Therapy on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Women with Obsessive-Compulsive Disorder", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.517 (2019): 145-153. magiran.com/p2001072
بهناز خیری، رضا میرمهدی، شهلا آکوچکیان، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین، (1398). 'مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، صص.145-153. magiran.com/p2001072
Behnaz Khayeri, Reza Mirmahdi, Shahla Akouchekian, Hasan Heydari, Seyed Ali Aleyasin, (2019). 'The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Dialectical Behavior Therapy on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Women with Obsessive-Compulsive Disorder', Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), pp.145-153. magiran.com/p2001072
بهناز خیری؛ رضا میرمهدی؛ شهلا آکوچکیان؛ حسن حیدری؛ سیدعلی آل یاسین. "مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،517 ، 1398، 145-153. magiran.com/p2001072
Behnaz Khayeri; Reza Mirmahdi; Shahla Akouchekian; Hasan Heydari; Seyed Ali Aleyasin. "The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Dialectical Behavior Therapy on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Women with Obsessive-Compulsive Disorder", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 517, 2019, 145-153. magiran.com/p2001072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال