ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین کاویانی، اکبر عبدی سرای، جمشید خورسندی، داریوش شهبازی گهرویی، (1398). سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، 154-160. magiran.com/p2001073
Parvin Kaviani, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, Akbar Abdisaray, Jamshid Khorsandi, (2019). Synthesis and Study of Kinetic Parameters of Nanophosphor LiB3O5: Al, Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), 154-160. magiran.com/p2001073
پروین کاویانی، اکبر عبدی سرای، جمشید خورسندی، داریوش شهبازی گهرویی، سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(517): 154-160. magiran.com/p2001073
Parvin Kaviani, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, Akbar Abdisaray, Jamshid Khorsandi, Synthesis and Study of Kinetic Parameters of Nanophosphor LiB3O5: Al, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(517): 154-160. magiran.com/p2001073
پروین کاویانی، اکبر عبدی سرای، جمشید خورسندی، داریوش شهبازی گهرویی، "سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 517 (1398): 154-160. magiran.com/p2001073
Parvin Kaviani, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, Akbar Abdisaray, Jamshid Khorsandi, "Synthesis and Study of Kinetic Parameters of Nanophosphor LiB3O5: Al", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.517 (2019): 154-160. magiran.com/p2001073
پروین کاویانی، اکبر عبدی سرای، جمشید خورسندی، داریوش شهبازی گهرویی، (1398). 'سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(517)، صص.154-160. magiran.com/p2001073
Parvin Kaviani, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, Akbar Abdisaray, Jamshid Khorsandi, (2019). 'Synthesis and Study of Kinetic Parameters of Nanophosphor LiB3O5: Al', Journal Of Isfahan Medical School, 37(517), pp.154-160. magiran.com/p2001073
پروین کاویانی؛ اکبر عبدی سرای؛ جمشید خورسندی؛ داریوش شهبازی گهرویی. "سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،517 ، 1398، 154-160. magiran.com/p2001073
Parvin Kaviani; Daryoush Shahbazi; Gahrouei; Akbar Abdisaray; Jamshid Khorsandi. "Synthesis and Study of Kinetic Parameters of Nanophosphor LiB3O5: Al", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 517, 2019, 154-160. magiran.com/p2001073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال