ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب الدین وکیلی، داریوش شهبازی گهرویی، (1398). تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(519)، 237-241. magiran.com/p2001091
Shahabeddin Vakili, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, (2019). Determining the Fetal Dose in Ventilation/Perfusion Scan Using Monte Carlo Simulation, Journal Of Isfahan Medical School, 37(519), 237-241. magiran.com/p2001091
شهاب الدین وکیلی، داریوش شهبازی گهرویی، تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(519): 237-241. magiran.com/p2001091
Shahabeddin Vakili, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, Determining the Fetal Dose in Ventilation/Perfusion Scan Using Monte Carlo Simulation, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(519): 237-241. magiran.com/p2001091
شهاب الدین وکیلی، داریوش شهبازی گهرویی، "تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 519 (1398): 237-241. magiran.com/p2001091
Shahabeddin Vakili, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, "Determining the Fetal Dose in Ventilation/Perfusion Scan Using Monte Carlo Simulation", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.519 (2019): 237-241. magiran.com/p2001091
شهاب الدین وکیلی، داریوش شهبازی گهرویی، (1398). 'تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(519)، صص.237-241. magiran.com/p2001091
Shahabeddin Vakili, Daryoush Shahbazi, Gahrouei, (2019). 'Determining the Fetal Dose in Ventilation/Perfusion Scan Using Monte Carlo Simulation', Journal Of Isfahan Medical School, 37(519), pp.237-241. magiran.com/p2001091
شهاب الدین وکیلی؛ داریوش شهبازی گهرویی. "تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،519 ، 1398، 237-241. magiran.com/p2001091
Shahabeddin Vakili; Daryoush Shahbazi; Gahrouei. "Determining the Fetal Dose in Ventilation/Perfusion Scan Using Monte Carlo Simulation", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 519, 2019, 237-241. magiran.com/p2001091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال