ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قائدامینی هارونی، نازنین صادق زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی ده چشمه، (1396). الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، 1-34. magiran.com/p2001250
Abbas Ghaedamini Harouni , Nazanin Sadeqzadeh, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, (2017). Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch, Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), 1-34. magiran.com/p2001250
عباس قائدامینی هارونی، نازنین صادق زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی ده چشمه، الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1396؛ 4(13): 1-34. magiran.com/p2001250
Abbas Ghaedamini Harouni , Nazanin Sadeqzadeh, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch, Journal of Educational Leadership and Management, 2017; 4(13): 1-34. magiran.com/p2001250
عباس قائدامینی هارونی، نازنین صادق زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی ده چشمه، "الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال"، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 4، شماره 13 (1396): 1-34. magiran.com/p2001250
Abbas Ghaedamini Harouni , Nazanin Sadeqzadeh, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, "Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch", Journal of Educational Leadership and Management 4, no.13 (2017): 1-34. magiran.com/p2001250
عباس قائدامینی هارونی، نازنین صادق زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی ده چشمه، (1396). 'الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال'، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، صص.1-34. magiran.com/p2001250
Abbas Ghaedamini Harouni , Nazanin Sadeqzadeh, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, (2017). 'Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch', Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), pp.1-34. magiran.com/p2001250
عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه. "الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال". فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4 ،13 ، 1396، 1-34. magiran.com/p2001250
Abbas Ghaedamini Harouni ; Nazanin Sadeqzadeh; Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi; Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh. "Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch", Journal of Educational Leadership and Management, 4, 13, 2017, 1-34. magiran.com/p2001250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال