ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا فخرادخانی، هادی رزقی شیرسوار، (1396). تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، 57-83. magiran.com/p2001252
Fariba Fakhradkhani , Hadi Rezghi Shairsavar, (2017). the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University, Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), 57-83. magiran.com/p2001252
فریبا فخرادخانی، هادی رزقی شیرسوار، تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1396؛ 4(13): 57-83. magiran.com/p2001252
Fariba Fakhradkhani , Hadi Rezghi Shairsavar, the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University, Journal of Educational Leadership and Management, 2017; 4(13): 57-83. magiran.com/p2001252
فریبا فخرادخانی، هادی رزقی شیرسوار، "تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی"، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 4، شماره 13 (1396): 57-83. magiran.com/p2001252
Fariba Fakhradkhani , Hadi Rezghi Shairsavar, "the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University", Journal of Educational Leadership and Management 4, no.13 (2017): 57-83. magiran.com/p2001252
فریبا فخرادخانی، هادی رزقی شیرسوار، (1396). 'تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی'، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، صص.57-83. magiran.com/p2001252
Fariba Fakhradkhani , Hadi Rezghi Shairsavar, (2017). 'the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University', Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), pp.57-83. magiran.com/p2001252
فریبا فخرادخانی؛ هادی رزقی شیرسوار. "تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی". فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4 ،13 ، 1396، 57-83. magiran.com/p2001252
Fariba Fakhradkhani ; Hadi Rezghi Shairsavar. "the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University", Journal of Educational Leadership and Management, 4, 13, 2017, 57-83. magiran.com/p2001252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال