ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غفار کریمیان پور، قادر رضایی، سید محمد جابر باقری، (1396). عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، 137-154. magiran.com/p2001255
Ghaffar Karimianpour , Ghader Rezaei, Seid Mohamad Jaber Bagheri, (2017). The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change, Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), 137-154. magiran.com/p2001255
غفار کریمیان پور، قادر رضایی، سید محمد جابر باقری، عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1396؛ 4(13): 137-154. magiran.com/p2001255
Ghaffar Karimianpour , Ghader Rezaei, Seid Mohamad Jaber Bagheri, The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change, Journal of Educational Leadership and Management, 2017; 4(13): 137-154. magiran.com/p2001255
غفار کریمیان پور، قادر رضایی، سید محمد جابر باقری، "عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران"، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 4، شماره 13 (1396): 137-154. magiran.com/p2001255
Ghaffar Karimianpour , Ghader Rezaei, Seid Mohamad Jaber Bagheri, "The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change", Journal of Educational Leadership and Management 4, no.13 (2017): 137-154. magiran.com/p2001255
غفار کریمیان پور، قادر رضایی، سید محمد جابر باقری، (1396). 'عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران'، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(13)، صص.137-154. magiran.com/p2001255
Ghaffar Karimianpour , Ghader Rezaei, Seid Mohamad Jaber Bagheri, (2017). 'The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change', Journal of Educational Leadership and Management, 4(13), pp.137-154. magiran.com/p2001255
غفار کریمیان پور؛ قادر رضایی؛ سید محمد جابر باقری. "عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران". فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4 ،13 ، 1396، 137-154. magiran.com/p2001255
Ghaffar Karimianpour ; Ghader Rezaei; Seid Mohamad Jaber Bagheri. "The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change", Journal of Educational Leadership and Management, 4, 13, 2017, 137-154. magiran.com/p2001255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال