ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فلاح پور، رضا راعی، محمداسماعیل فدائی نژاد، رضا مناجاتی، (1398). ارائه مدلی جهت بهینه سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، 37-50. magiran.com/p2001266
Saeid Fallahpour, Reza Raei, M. Esmaeil Fadaeinejad, Reza Monajati , (2019). Presentation of a model for the active optimization of stock portfolios using value at risk exposure; Application of Convergence Variance Difference Models Approach Based on Algorithm DE Approach, Journal of Investment Knowledge, 8(30), 37-50. magiran.com/p2001266
سعید فلاح پور، رضا راعی، محمداسماعیل فدائی نژاد، رضا مناجاتی، ارائه مدلی جهت بهینه سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(30): 37-50. magiran.com/p2001266
Saeid Fallahpour, Reza Raei, M. Esmaeil Fadaeinejad, Reza Monajati , Presentation of a model for the active optimization of stock portfolios using value at risk exposure; Application of Convergence Variance Difference Models Approach Based on Algorithm DE Approach, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(30): 37-50. magiran.com/p2001266
سعید فلاح پور، رضا راعی، محمداسماعیل فدائی نژاد، رضا مناجاتی، "ارائه مدلی جهت بهینه سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 30 (1398): 37-50. magiran.com/p2001266
Saeid Fallahpour, Reza Raei, M. Esmaeil Fadaeinejad, Reza Monajati , "Presentation of a model for the active optimization of stock portfolios using value at risk exposure; Application of Convergence Variance Difference Models Approach Based on Algorithm DE Approach", Journal of Investment Knowledge 8, no.30 (2019): 37-50. magiran.com/p2001266
سعید فلاح پور، رضا راعی، محمداسماعیل فدائی نژاد، رضا مناجاتی، (1398). 'ارائه مدلی جهت بهینه سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، صص.37-50. magiran.com/p2001266
Saeid Fallahpour, Reza Raei, M. Esmaeil Fadaeinejad, Reza Monajati , (2019). 'Presentation of a model for the active optimization of stock portfolios using value at risk exposure; Application of Convergence Variance Difference Models Approach Based on Algorithm DE Approach', Journal of Investment Knowledge, 8(30), pp.37-50. magiran.com/p2001266
سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ محمداسماعیل فدائی نژاد؛ رضا مناجاتی. "ارائه مدلی جهت بهینه سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،30 ، 1398، 37-50. magiran.com/p2001266
Saeid Fallahpour; Reza Raei; M. Esmaeil Fadaeinejad; Reza Monajati . "Presentation of a model for the active optimization of stock portfolios using value at risk exposure; Application of Convergence Variance Difference Models Approach Based on Algorithm DE Approach", Journal of Investment Knowledge, 8, 30, 2019, 37-50. magiran.com/p2001266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال