ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، سیدبابک ابراهیمی، (1398). برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، 173-190. magiran.com/p2001273
Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi , (2019). Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method, Journal of Investment Knowledge, 8(30), 173-190. magiran.com/p2001273
احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، سیدبابک ابراهیمی، برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(30): 173-190. magiran.com/p2001273
Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi , Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(30): 173-190. magiran.com/p2001273
احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، سیدبابک ابراهیمی، "برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 30 (1398): 173-190. magiran.com/p2001273
Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi , "Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method", Journal of Investment Knowledge 8, no.30 (2019): 173-190. magiran.com/p2001273
احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، سیدبابک ابراهیمی، (1398). 'برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، صص.173-190. magiran.com/p2001273
Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi , (2019). 'Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method', Journal of Investment Knowledge, 8(30), pp.173-190. magiran.com/p2001273
احسان محمدیان امیری؛ مونا علی کرمی؛ سیدبابک ابراهیمی. "برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،30 ، 1398، 173-190. magiran.com/p2001273
Ehsan Mohammadian Amiri; Seyed Babak Ebrahimi . "Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method", Journal of Investment Knowledge, 8, 30, 2019, 173-190. magiran.com/p2001273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال