ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا کاتبی، غلام رضا زمردیان، (1398). بررسی قدرت تبیین سنجه های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، 287-312. magiran.com/p2001279
Hamidreza Katebi, Ghlamreza Zomrodian , (2019). Investigating the Power of Explaining Spectral, Coherent, Deviation and Artificial Neural Networks risk criterias and Their Application in Selecting the Optimal Investment Basket in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 8(30), 287-312. magiran.com/p2001279
حمیدرضا کاتبی، غلام رضا زمردیان، بررسی قدرت تبیین سنجه های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(30): 287-312. magiran.com/p2001279
Hamidreza Katebi, Ghlamreza Zomrodian , Investigating the Power of Explaining Spectral, Coherent, Deviation and Artificial Neural Networks risk criterias and Their Application in Selecting the Optimal Investment Basket in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(30): 287-312. magiran.com/p2001279
حمیدرضا کاتبی، غلام رضا زمردیان، "بررسی قدرت تبیین سنجه های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 30 (1398): 287-312. magiran.com/p2001279
Hamidreza Katebi, Ghlamreza Zomrodian , "Investigating the Power of Explaining Spectral, Coherent, Deviation and Artificial Neural Networks risk criterias and Their Application in Selecting the Optimal Investment Basket in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge 8, no.30 (2019): 287-312. magiran.com/p2001279
حمیدرضا کاتبی، غلام رضا زمردیان، (1398). 'بررسی قدرت تبیین سنجه های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، صص.287-312. magiran.com/p2001279
Hamidreza Katebi, Ghlamreza Zomrodian , (2019). 'Investigating the Power of Explaining Spectral, Coherent, Deviation and Artificial Neural Networks risk criterias and Their Application in Selecting the Optimal Investment Basket in Tehran Stock Exchange', Journal of Investment Knowledge, 8(30), pp.287-312. magiran.com/p2001279
حمیدرضا کاتبی؛ غلام رضا زمردیان. "بررسی قدرت تبیین سنجه های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،30 ، 1398، 287-312. magiran.com/p2001279
Hamidreza Katebi; Ghlamreza Zomrodian . "Investigating the Power of Explaining Spectral, Coherent, Deviation and Artificial Neural Networks risk criterias and Their Application in Selecting the Optimal Investment Basket in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge, 8, 30, 2019, 287-312. magiran.com/p2001279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال