ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی، میرفیض فلاح شمس، (1398). شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، 383-402. magiran.com/p2001283
Davoud Ghorashi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , M. Feyz Fallah Shams, (2019). Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi, Journal of Investment Knowledge, 8(30), 383-402. magiran.com/p2001283
داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی، میرفیض فلاح شمس، شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(30): 383-402. magiran.com/p2001283
Davoud Ghorashi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , M. Feyz Fallah Shams, Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(30): 383-402. magiran.com/p2001283
داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی، میرفیض فلاح شمس، "شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 30 (1398): 383-402. magiran.com/p2001283
Davoud Ghorashi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , M. Feyz Fallah Shams, "Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi", Journal of Investment Knowledge 8, no.30 (2019): 383-402. magiran.com/p2001283
داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی، میرفیض فلاح شمس، (1398). 'شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(30)، صص.383-402. magiran.com/p2001283
Davoud Ghorashi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , M. Feyz Fallah Shams, (2019). 'Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi', Journal of Investment Knowledge, 8(30), pp.383-402. magiran.com/p2001283
داود قرشی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس. "شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،30 ، 1398، 383-402. magiran.com/p2001283
Davoud Ghorashi; Fraydoon Rahnamay Roodposhti ; M. Feyz Fallah Shams. "Identification and Rating of Financing Criteria through Assets Securitization in Bank Keshavarzi", Journal of Investment Knowledge, 8, 30, 2019, 383-402. magiran.com/p2001283
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال