ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی مقنی باشی نجف آبادی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی، حمیدرضا عشقی زاده، (1398). اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کنجد، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(41)، 81-93. magiran.com/p2001288
Morteza Moghanibashi Najafabadi, Hamid Reza Khazaie, Ahmad Nezam, Hamid Reza Eshghizadeh, (2019). The effect of irrigation regimes on some physiologic properties and seed yield of sesame genotypes, Crop physiology journal, 11(41), 81-93. magiran.com/p2001288
مرتضی مقنی باشی نجف آبادی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی، حمیدرضا عشقی زاده، اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کنجد. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1398؛ 11(41): 81-93. magiran.com/p2001288
Morteza Moghanibashi Najafabadi, Hamid Reza Khazaie, Ahmad Nezam, Hamid Reza Eshghizadeh, The effect of irrigation regimes on some physiologic properties and seed yield of sesame genotypes, Crop physiology journal, 2019; 11(41): 81-93. magiran.com/p2001288
مرتضی مقنی باشی نجف آبادی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی، حمیدرضا عشقی زاده، "اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کنجد"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 11، شماره 41 (1398): 81-93. magiran.com/p2001288
Morteza Moghanibashi Najafabadi, Hamid Reza Khazaie, Ahmad Nezam, Hamid Reza Eshghizadeh, "The effect of irrigation regimes on some physiologic properties and seed yield of sesame genotypes", Crop physiology journal 11, no.41 (2019): 81-93. magiran.com/p2001288
مرتضی مقنی باشی نجف آبادی، حمیدرضا خزاعی، احمد نظامی، حمیدرضا عشقی زاده، (1398). 'اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کنجد'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(41)، صص.81-93. magiran.com/p2001288
Morteza Moghanibashi Najafabadi, Hamid Reza Khazaie, Ahmad Nezam, Hamid Reza Eshghizadeh, (2019). 'The effect of irrigation regimes on some physiologic properties and seed yield of sesame genotypes', Crop physiology journal, 11(41), pp.81-93. magiran.com/p2001288
مرتضی مقنی باشی نجف آبادی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده. "اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کنجد". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11 ،41 ، 1398، 81-93. magiran.com/p2001288
Morteza Moghanibashi Najafabadi; Hamid Reza Khazaie; Ahmad Nezam; Hamid Reza Eshghizadeh. "The effect of irrigation regimes on some physiologic properties and seed yield of sesame genotypes", Crop physiology journal, 11, 41, 2019, 81-93. magiran.com/p2001288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال