ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره نصرآبادی، محمدحسن رخشانی، هومان عبادی، رویا اکبرزاده، (1398). مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(1)، 5-11. magiran.com/p2001292
Zohreh Nasrabadi, Mohammad Hassan Rakhshani, Hooman Ebadi, Roya Akbarzadeh, (2019). Comparison of the Effect of Gabapentin and Evening Primrose Oil on Peripheral Neuropathy Pain in Patients with Type 2 Diabetes, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(1), 5-11. magiran.com/p2001292
زهره نصرآبادی، محمدحسن رخشانی، هومان عبادی، رویا اکبرزاده، مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1398؛ 26(1): 5-11. magiran.com/p2001292
Zohreh Nasrabadi, Mohammad Hassan Rakhshani, Hooman Ebadi, Roya Akbarzadeh, Comparison of the Effect of Gabapentin and Evening Primrose Oil on Peripheral Neuropathy Pain in Patients with Type 2 Diabetes, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2019; 26(1): 5-11. magiran.com/p2001292
زهره نصرآبادی، محمدحسن رخشانی، هومان عبادی، رویا اکبرزاده، "مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 26، شماره 1 (1398): 5-11. magiran.com/p2001292
Zohreh Nasrabadi, Mohammad Hassan Rakhshani, Hooman Ebadi, Roya Akbarzadeh, "Comparison of the Effect of Gabapentin and Evening Primrose Oil on Peripheral Neuropathy Pain in Patients with Type 2 Diabetes", Avicenna Journal of Clinical Medicine 26, no.1 (2019): 5-11. magiran.com/p2001292
زهره نصرآبادی، محمدحسن رخشانی، هومان عبادی، رویا اکبرزاده، (1398). 'مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(1)، صص.5-11. magiran.com/p2001292
Zohreh Nasrabadi, Mohammad Hassan Rakhshani, Hooman Ebadi, Roya Akbarzadeh, (2019). 'Comparison of the Effect of Gabapentin and Evening Primrose Oil on Peripheral Neuropathy Pain in Patients with Type 2 Diabetes', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(1), pp.5-11. magiran.com/p2001292
زهره نصرآبادی؛ محمدحسن رخشانی؛ هومان عبادی؛ رویا اکبرزاده. "مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26 ،1 ، 1398، 5-11. magiran.com/p2001292
Zohreh Nasrabadi; Mohammad Hassan Rakhshani; Hooman Ebadi; Roya Akbarzadeh. "Comparison of the Effect of Gabapentin and Evening Primrose Oil on Peripheral Neuropathy Pain in Patients with Type 2 Diabetes", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26, 1, 2019, 5-11. magiran.com/p2001292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال