ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید کاظمی مقدم، روزبه شفقت، علی حاجی آبادی، (1398). بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8(1)، 15-24. magiran.com/p2001384
Hamid Kazemi, Roozbeh Shafaghat , Ali Hajiabadi, (2019). Namerical Optimization of Weight and Velocity of a Tunneled High Speed Hull, Using Tagouchi Method, , 8(1), 15-24. magiran.com/p2001384
حمید کاظمی مقدم، روزبه شفقت، علی حاجی آبادی، بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی. مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 1398؛ 8(1): 15-24. magiran.com/p2001384
Hamid Kazemi, Roozbeh Shafaghat , Ali Hajiabadi, Namerical Optimization of Weight and Velocity of a Tunneled High Speed Hull, Using Tagouchi Method, , 2019; 8(1): 15-24. magiran.com/p2001384
حمید کاظمی مقدم، روزبه شفقت، علی حاجی آبادی، "بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی"، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک 8، شماره 1 (1398): 15-24. magiran.com/p2001384
Hamid Kazemi, Roozbeh Shafaghat , Ali Hajiabadi, "Namerical Optimization of Weight and Velocity of a Tunneled High Speed Hull, Using Tagouchi Method", 8, no.1 (2019): 15-24. magiran.com/p2001384
حمید کاظمی مقدم، روزبه شفقت، علی حاجی آبادی، (1398). 'بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی'، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8(1)، صص.15-24. magiran.com/p2001384
Hamid Kazemi, Roozbeh Shafaghat , Ali Hajiabadi, (2019). 'Namerical Optimization of Weight and Velocity of a Tunneled High Speed Hull, Using Tagouchi Method', , 8(1), pp.15-24. magiran.com/p2001384
حمید کاظمی مقدم؛ روزبه شفقت؛ علی حاجی آبادی. "بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی". مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8 ،1 ، 1398، 15-24. magiran.com/p2001384
Hamid Kazemi; Roozbeh Shafaghat ; Ali Hajiabadi. "Namerical Optimization of Weight and Velocity of a Tunneled High Speed Hull, Using Tagouchi Method", , 8, 1, 2019, 15-24. magiran.com/p2001384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال