ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین تقی زاده ولدی، محمدرضا عطرچیان، الهام چاوشی، عطا جعفری شال کوهی، (1398). مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8(1)، 25-42. magiran.com/p2001385
Mohammad Hosein Taghizadeh Valdi, Mohammadreza Atrechian , Ata Jafary Shalkoohy, Elham Chavoshi, (2019). Numerical Study of the Effect of Geometric Shape, Holes Distribution, and Drop Height of Projectile on Deepwater Velocity, Using Coupled Eulerian-Lagrangian Method, , 8(1), 25-42. magiran.com/p2001385
محمدحسین تقی زاده ولدی، محمدرضا عطرچیان، الهام چاوشی، عطا جعفری شال کوهی، مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی. مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 1398؛ 8(1): 25-42. magiran.com/p2001385
Mohammad Hosein Taghizadeh Valdi, Mohammadreza Atrechian , Ata Jafary Shalkoohy, Elham Chavoshi, Numerical Study of the Effect of Geometric Shape, Holes Distribution, and Drop Height of Projectile on Deepwater Velocity, Using Coupled Eulerian-Lagrangian Method, , 2019; 8(1): 25-42. magiran.com/p2001385
محمدحسین تقی زاده ولدی، محمدرضا عطرچیان، الهام چاوشی، عطا جعفری شال کوهی، "مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی"، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک 8، شماره 1 (1398): 25-42. magiran.com/p2001385
Mohammad Hosein Taghizadeh Valdi, Mohammadreza Atrechian , Ata Jafary Shalkoohy, Elham Chavoshi, "Numerical Study of the Effect of Geometric Shape, Holes Distribution, and Drop Height of Projectile on Deepwater Velocity, Using Coupled Eulerian-Lagrangian Method", 8, no.1 (2019): 25-42. magiran.com/p2001385
محمدحسین تقی زاده ولدی، محمدرضا عطرچیان، الهام چاوشی، عطا جعفری شال کوهی، (1398). 'مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی'، مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8(1)، صص.25-42. magiran.com/p2001385
Mohammad Hosein Taghizadeh Valdi, Mohammadreza Atrechian , Ata Jafary Shalkoohy, Elham Chavoshi, (2019). 'Numerical Study of the Effect of Geometric Shape, Holes Distribution, and Drop Height of Projectile on Deepwater Velocity, Using Coupled Eulerian-Lagrangian Method', , 8(1), pp.25-42. magiran.com/p2001385
محمدحسین تقی زاده ولدی؛ محمدرضا عطرچیان؛ الهام چاوشی؛ عطا جعفری شال کوهی. "مطالعه عددی اثر شکل هندسی و ارتفاع سقوط پرتابه بر سرعت حرکت در آب به روش کوپل اویلری-لاگرانژی". مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک، 8 ،1 ، 1398، 25-42. magiran.com/p2001385
Mohammad Hosein Taghizadeh Valdi; Mohammadreza Atrechian ; Ata Jafary Shalkoohy; Elham Chavoshi. "Numerical Study of the Effect of Geometric Shape, Holes Distribution, and Drop Height of Projectile on Deepwater Velocity, Using Coupled Eulerian-Lagrangian Method", , 8, 1, 2019, 25-42. magiran.com/p2001385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال