ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Elnaz Ohadi, Hossein Goudarzi, Behrooz Sadeghi Kalani, Arezou Taherpour, Ali Shivaee, Gita Eslami, (2019). Serotyping of Listeria monocytogenes Isolates from Women with Spontaneous Abortion Using Polymerase Chain Reaction Method, Journal of Medical Bacteriology, 8(3), 8-17. magiran.com/p2001423
Elnaz Ohadi, Hossein Goudarzi, Behrooz Sadeghi Kalani, Arezou Taherpour, Ali Shivaee, Gita Eslami, Serotyping of Listeria monocytogenes Isolates from Women with Spontaneous Abortion Using Polymerase Chain Reaction Method, Journal of Medical Bacteriology, 2019; 8(3): 8-17. magiran.com/p2001423
Elnaz Ohadi, Hossein Goudarzi, Behrooz Sadeghi Kalani, Arezou Taherpour, Ali Shivaee, Gita Eslami, "Serotyping of Listeria monocytogenes Isolates from Women with Spontaneous Abortion Using Polymerase Chain Reaction Method", Journal of Medical Bacteriology 8, no.3 (2019): 8-17. magiran.com/p2001423
Elnaz Ohadi, Hossein Goudarzi, Behrooz Sadeghi Kalani, Arezou Taherpour, Ali Shivaee, Gita Eslami, (2019). 'Serotyping of Listeria monocytogenes Isolates from Women with Spontaneous Abortion Using Polymerase Chain Reaction Method', Journal of Medical Bacteriology, 8(3), pp.8-17. magiran.com/p2001423
Elnaz Ohadi; Hossein Goudarzi; Behrooz Sadeghi Kalani; Arezou Taherpour; Ali Shivaee; Gita Eslami. "Serotyping of Listeria monocytogenes Isolates from Women with Spontaneous Abortion Using Polymerase Chain Reaction Method", Journal of Medical Bacteriology, 8, 3, 2019, 8-17. magiran.com/p2001423
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال