ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه هنرور ، حسین رضایی، (1398). تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تامین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت، مجله مدیریت تولید و عملیات، 10(1)، 155-174. magiran.com/p2001565
Mahboobeh Honarvar, Hossein Rezaee, (2019). Optimal Outsourcing Strategy Determination and Pricing Model in Dual-Channel Supply Chain under Uncertainty, journal of Production and Operations Management, 10(1), 155-174. magiran.com/p2001565
محبوبه هنرور ، حسین رضایی، تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تامین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1398؛ 10(1): 155-174. magiran.com/p2001565
Mahboobeh Honarvar, Hossein Rezaee, Optimal Outsourcing Strategy Determination and Pricing Model in Dual-Channel Supply Chain under Uncertainty, journal of Production and Operations Management, 2019; 10(1): 155-174. magiran.com/p2001565
محبوبه هنرور ، حسین رضایی، "تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تامین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت"، مجله مدیریت تولید و عملیات 10، شماره 1 (1398): 155-174. magiran.com/p2001565
Mahboobeh Honarvar, Hossein Rezaee, "Optimal Outsourcing Strategy Determination and Pricing Model in Dual-Channel Supply Chain under Uncertainty", journal of Production and Operations Management 10, no.1 (2019): 155-174. magiran.com/p2001565
محبوبه هنرور ، حسین رضایی، (1398). 'تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تامین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 10(1)، صص.155-174. magiran.com/p2001565
Mahboobeh Honarvar, Hossein Rezaee, (2019). 'Optimal Outsourcing Strategy Determination and Pricing Model in Dual-Channel Supply Chain under Uncertainty', journal of Production and Operations Management, 10(1), pp.155-174. magiran.com/p2001565
محبوبه هنرور ؛ حسین رضایی. "تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تامین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت". مجله مدیریت تولید و عملیات، 10 ،1 ، 1398، 155-174. magiran.com/p2001565
Mahboobeh Honarvar; Hossein Rezaee. "Optimal Outsourcing Strategy Determination and Pricing Model in Dual-Channel Supply Chain under Uncertainty", journal of Production and Operations Management, 10, 1, 2019, 155-174. magiran.com/p2001565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال