ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عزیزی قادیکلایی، فاطمه جعفرآقایی، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی، (1398). تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(59)، 77-85. magiran.com/p2001749
Ali Azizi Qadikolaee, Fateme Jafaraghaee, Minoo Mitra Chehrzad, Ehsan Kazemnezhad, Leyli, (2019). Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses, Iranian Journal of Nursing Research, 14(59), 77-85. magiran.com/p2001749
علی عزیزی قادیکلایی، فاطمه جعفرآقایی، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی، تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1398؛ 14(59): 77-85. magiran.com/p2001749
Ali Azizi Qadikolaee, Fateme Jafaraghaee, Minoo Mitra Chehrzad, Ehsan Kazemnezhad, Leyli, Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses, Iranian Journal of Nursing Research, 2019; 14(59): 77-85. magiran.com/p2001749
علی عزیزی قادیکلایی، فاطمه جعفرآقایی، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی، "تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار"، مجله پژوهش پرستاری ایران 14، شماره 59 (1398): 77-85. magiran.com/p2001749
Ali Azizi Qadikolaee, Fateme Jafaraghaee, Minoo Mitra Chehrzad, Ehsan Kazemnezhad, Leyli, "Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses", Iranian Journal of Nursing Research 14, no.59 (2019): 77-85. magiran.com/p2001749
علی عزیزی قادیکلایی، فاطمه جعفرآقایی، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی، (1398). 'تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(59)، صص.77-85. magiran.com/p2001749
Ali Azizi Qadikolaee, Fateme Jafaraghaee, Minoo Mitra Chehrzad, Ehsan Kazemnezhad, Leyli, (2019). 'Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses', Iranian Journal of Nursing Research, 14(59), pp.77-85. magiran.com/p2001749
علی عزیزی قادیکلایی؛ فاطمه جعفرآقایی؛ مینو میترا چهرزاد؛ احسان کاظم نژاد لیلی. "تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار". مجله پژوهش پرستاری ایران، 14 ،59 ، 1398، 77-85. magiran.com/p2001749
Ali Azizi Qadikolaee; Fateme Jafaraghaee; Minoo Mitra Chehrzad; Ehsan Kazemnezhad; Leyli. "Organizational Commitment and its related Factors among Novice Nurses", Iranian Journal of Nursing Research, 14, 59, 2019, 77-85. magiran.com/p2001749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال